The evaluation of hemodialysis adequacy during the use of different dialysis membranes

Zvonimir Stasevic, Gordana Subaric-Gorgieva, Jelica Krcmarevic, Radoica Stolic, Goran Trajkovic
2007 Srpski Arhiv za Celokupno Lekarstvo  
Uvod Kvalitet hemodijaliza značajno utiče na morbiditet i mortalitet bolesnika, pa se zato nastoji da dijalize budu što efikasnije. Efikasnost dijalize procewuje se na osnovu indeksâ adekvatnosti, koji se danas široko primewuju u svako dnevnom radu. Ciq rada Ciq ove prospektivne studije je bio da se proceni adekvatnost dijalize kod bolesnika lečenih redovnim he modijalizama i ispita uticaj različitih dijaliznih membrana na indekse adekvatnosti i učestalost subjektivnih tegoba i komplikacija
more » ... i komplikacija tokom hemodijalize. Metod rada Ispitivawem je obuhvaćeno 14 bolesnika koji su tokom tri meseca sukcesivno dijalizirani sa tri tipa dija lizatora: E3 (Hemomed) -dijalizator sa kuprofanskom membranom površine od 1,3 m 2 , F6 (Hemomed) -dijalizator sa poli sulfonskom membranom površine od 1,3 m 2 i CM23 (Zdravqe) -dijalizator sa kuprofanskom membranom površine od 1,25 m 2 . Svaki tip dijalizatora korišćen je tokom mesec dana, tj. tokom 12 sukcesivnih hemodijaliza po četiri sata. Rezultati Sredwa vrednost indeksa adekvatnosti (Kt/V) bila je za dijalizator E3 1,39±0,21, za F6 1,18±0,24 i za CM23 1,44±0,25, a razlika između vrednosti ostvarenih indeksa bila je statistički značajna (p<0,05). Sredwa vrednost jačine katabolizma proteina (PCRn) bila je između 1,6 i 1,7 i nije se statistički značajno razlikovala pri primeni različitih dijalizatora. Učestalost epizoda hipertenzije bila je podjednaka pri primeni tri tipa dijalizatora, ali su se subjektivne tegobe i hi potenzija značajno ređe javqali pri dijalizi sa polisulfonskom membranom. Zakqučak Hemodijaliza sa tri vrste ispitanih dijalizatora obezbedila je zadovoqavajuću efikasnost dijalize. Dijali zatori sa kuprofanskim membranama su omogućili statistički značajno veće vrednosti indeksa adekvatnosti (Kt/V), ali su se subjektivne tegobe i hipotenzija statistički značajno ređe javqali pri primeni dijalizatora sa polisulfonskom membranom. Kqučne reči: hemodijaliza; adekvatnost dijalize; dijalizne membrane * Rukopis je dostavqen Uredništvu 14. 9. 2005. godine.
doi:10.2298/sarh0702048s pmid:17503568 fatcat:7a2f4lfdkjcp3d3uzvnvhzvk7e