Katedra p.w. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Mińsku w opisie wizytacyjnym z 1829 roku
The Cathedral dedicated to the Name of the Blessed Virgin Mary in Minsk in the visitation report of 1829

Marek Hałaburda
2018 Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne  
Wstęp Opis katedry mińskiej sporządzony na podstawie wizytacji pasterskiej z około 1830 r., ukazywał się drukiem dotychczas przynajmniej czterokrotnie. Po raz pierwszy został opublikowany w 1859 r. na łamach "Pamiętnika Religijno-Moralnego", w zapiskach Jana Borejki Chodźki, poświęconym kościołom na Litwie 2 . Po raz drugi streszczenie wizytacji udostępnił historykom prof. Marian Radwan, w opracowanej przez niego w 1998 r. edycji źródłowej tekstu, autorstwa również J.B. Chodźki,
more » ... ki, przedstawiającego wiadomości historyczno-statystyczne o kościołach rzymskokatolickich diecezji mińskiej 3 . W 1992 r. Jerzy Paszenda pisząc o kolegium jezuickim w Mińsku przytoczył fragmenty lustracji powołując się na zapiski J.B. Chodźki 4 . W 2000 r. ten sam autor zamieścił przedruk artykułu o mińskim kolegium w pracy opisującej budowle jezuickie w Polsce 5 . W sytuacji kiedy katedra mińska, na przestrzeni dziejów dwukrotnie ulegała zniszczeniu, niezmiernie istotne dla badań nad jej dziejami jest oparcie się na źródłach archiwalnych. Dla obiektów sakralnych diecezji kresowych pierwszorzędną rolę pełnią protokoły wizytacyjne oraz sprawozdania o stanie organizacyjnym parafi i przesyłane do Kolegium Rzymsko-Katolickiego w Petersburgu. Dokumenty te zawierają szereg wiadomości na temat fundacji i historii parafi i, kościoła, klasztoru, * Marek Hałaburda -dr historii; adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie; e-mail: marek.halaburda@upjp2.edu.pl 1 Badania dofi nansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej.
doi:10.31743/abmk.2018.109.10 fatcat:ey6qumvqirf4dpbquq7p3vx2vm