Comprehensive rehabilitation care for a girl with acquired brain injur

Petra Teplá, Adéla Alinčová
2019 Listy klinické logopedie  
Abstrakt Příspěvek předkládá kazuistiku dívky po získaném poškození mozku s následkem centrální kvadruparézy, psychoorganickým syndromem, získanou poruchou přijmu potravy. Zahrnuje multioborový přístup k dítěti s coma vigile. Poukazuje na nutnost multioborové spolupráce a intenzivní terapie u dítěte po intoxikaci CO (oxidem uhelnatým). [Obr. č. 1] Summary The paper presents a case study of a girl following acquired brain injury resulting in central quadriparesis, psychoorganic syndrome,
more » ... c syndrome, acquired food intake disorder. It involves a multi-disciplinary approach to children with coma vigile. It indicates the need for multi-disciplinary cooperation and intensive therapy in a child after CO (carbon monoxide) intoxication. Klíčová slova získané poškození mozku, komplexní péče, kvadruparéza, nasogastrická sonda, coma vigile, pobyt v Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé v Luži-Košumberku Keywords acquired brain injury, comprehensive care, quadriparesis, nasogastric tube, coma vigile, stay in The Hamza specialised rehabilitation centre for children and adults in Luže-Košumberk Kraniocerebrální traumata a jiná získaná poškození mozku Rehabilitace osob po poranění mozku představuje jeden ze základních rehabilitačních programů. Odhaduje se, že v České republice dochází ročně asi ke 20 000 poraněním mozku, která vyžadují hospitalizaci, z toho u 15 % lze očekávat trvalé následky. Mezi těmito pacienty tvoří významný podíl děti (Kolář, 2009). Mezi získaná poškození mozku lze řadit také intoxikaci oxidem uhelnatým (dále jen CO). Klinickými příznaky intoxikace mozku jsou bolesti hlavy, závratě, nevolnosti, může dojít ke stavu hlubokého kómatu s křečemi až smrti. Pacienti po intoxikaci CO jsou velmi často indikováni k hyperbarické oxygenoterapii (Pokorný, 2004). V důsledku kraniotraumat či jiných poškození mozku u dětí může mimo jiné docházet také k přerušení vývoje řeči. Za příznivých okolností mohou pacienti dosáhnout normy řečového vývoje, v opačném případě však má porucha charakter omezeného řečového vývoje (Škodová, 2007). Případová studie Jedná se o případovou studii t. č. pětileté dívky, u níž došlo následkem intoxikace oxidem uhelnatým k poškození mozku a která následně absolvovala dlouhodobý Obr. 1: Intenzivní rehabilitační péče je u pacientů se získaným poškozením mozku stěžejní LISTY KLINICKÉ LOGOPEDIE 2/2019 55 HLAVNÍ TÉMA
doi:10.36833/lkl.2019.030 fatcat:6thuprkayfbivapuuzrvswy52a