Preparation and Thermophysical Properties of (Sm0.2Gd0.2Dy0.2Y0.2Yb0.2)3TaO7 High-entropy Ceramic

Weiwei SANG, Hongsong ZHANG, Huahui CHEN, Bin WEN, Xinchun LI
2020 Journal of Inorganic Materials  
doi:10.15541/jim20200489 fatcat:b2u3nhe6hnac5mx6axshmzhwu4