De Duitsche regeering en het bimetallisme

1889 De Economist  
De Duitsche regeering en bet bimetallisme. In de jongste zitting van den Duitschen Ri~l~sdag is op hot einde der beraad-slagingen~ den 7den Februari ll.~ de muntquaestie weder aan de orde gekomon. Door eenige leden werd de volgende merle voorgesteld : ,Aan de verbonden Regeeringen veer to stellen~ hunne bereidwilligheid uit te spreken tot eene gezamenlijke handeling met Engeland~ zoo dit Rijk her initiatief zou nemen tot herstelling ,~an her Zilver als muntmetaa]." lqa een kerr debat~ waaraan
more » ... rr debat~ waaraan zoowel van de zijde der Regeering als door de voornaamste woordvoerders der bimetallisten en antibimetallisten werd deelgenomen, is de merle weder ingetrokken. Zoowel in Duitsehland zelf als in Engeland heeft de anti-bimetallistische pers ~ hebben ten minste verschillende der bekende organen van deze~ die er steeds op uit zijn om eene voorstelling van zaken te geven zooals zij die gaarne zouden zien, niet nagelaten hierop te wi~zen als een nederlaag veer her bimetallisme. l~aar her voorkomt~ ten onreehte. Ziehier de hoofdzakelijke inhoud van bet slot der door den Staatssecretaris yon Maltzahn gehouden redevoering: ,Bij alle partijen in Duitsehland bestaat eenstcmmigheid, dat her niet mogelijk geweest ware veer Duitschland alleen aan d6 wensehen der bimetallisten te voldoen, zonder onzen munttoestand in gevaar te brengen; alleen b~] behandeling van her vraagstuk in overleg met andere Staten zal her in overweging genomen kunnen worden. Her vraagstuk kan niet overwogen worden, tenzij door het optreden van andere Staten de waarborg wordt gegeven~dat~ indien her komt tot eene beslissing ten voordeele van her zilver, de nakoming van dit besluit ook inderdaad door de gezamenlijke kultuur-staten mogelijk wordt gemaakt en er veer de uitvoering der
doi:10.1007/bf02215043 fatcat:g3x53pomhfbybfvumtpbffmof4