The Buzet Thrust Fault in Istria and overturned carbonate megabeds in the Eocene flysch of the Dragonja Valley (Slovenia)

Ladislav Placer, Adrijan Košir, Tomislav Popit, Andrej Šmuc, Grega Juvan
2004 Geologija  
Detailed geological mapping undertaken in the framework of monitoring of the motorway construction works in SW Slovenia has revealed the existence of a large-scale thrust fault between Buzet and Koper (termed the Buzet Thrust Fault) and extensive thrust-related fold structure which is clearly expressed by overturned carbonate megabeds in the thrust footwall in the eastern part of the Dragonja River basin. The Buzet Thrust Fault represents the southeastern margin of the structurally complex Kras
more » ... urally complex Kras Thrust Edge. Kratka vsebina Pri detajlnem geolo{kem kartiranju v okviru spremljave zemeljskih del na avtocestnih odsekih v JZ Sloveniji je bil odkrit obse'en narivni prelom, ki poteka med Buzetom in Koprom. V talninski grudi narivnega preloma, ki smo ga poimenovali po Buzetu, se pojavlja pas plasti v inverzni legi. Obnarivna inverzija je najizraziteje vidna v izdankih karbonatnih megaplasti v vzhodnem delu pore~ja Dragonje. Buzetski narivni prelom predstavlja skrajno jugozahodno mejo strukturno kompleksnega Kra{kega narivnega roba.
doi:10.5474/geologija.2004.015 fatcat:cgmczf3dbrebrfilq5qqnttdbu