ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE AKILLI TELEFON KULLANIMI VE BAŞ AĞRISI İLİŞKİSİ

TAHİR KESKİN, Mesut ERGAN, Ferdi BAŞKURT, Zeliha BAŞKURT
2018 Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi  
Amaç: Günümüzde teknolojik gelişmeler ışığında akıllı telefonlar günlük yaşamın vazgeçilmez parçası haline gelmiştir ve uzun süreli dijital ekran ışığına maruz kalma baş ağrısı prevalansında artışa neden olabilmektedir. Bu nedenle çalışmamızın amacı üniversite öğrencilerinde akıllı telefon kullanımı ve baş ağrısı ilişkisini belirlemektir. Yöntem: Araştırmanın örneklemini farklı bölümlerde aktif öğrenim gören 200 üniversite öğrencisi (96 kadın, 104 erkek) oluşturmaktadır. Katılımcılara literatür
more » ... lımcılara literatür taraması sonucunda araştırmacılar tarafından oluşturulan; sosyodemografik veri formu, baş ağrısı ile ilgili değişkenleri ve cep telefonu kullanım durumlarını sorgulayan değerlendirme formu ve Akıllı Telefon Bağımlılık Ölçeği uygulanmıştır. Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 21.7±2.7 yıl, Akıllı Telefon Bağımlılık Ölçeği puan ortalamaları 29.2±11.2'dir. Cinsiyete göre Akıllı Telefon Bağımlılık Ölçeği puanları analiz edildiğinde; kadınlarda erkeklere oranla istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu belirlenmiştir (p=0.03). Akıllı Telefon Bağımlılık oranlarının erkelerde %33.7, bayanlarda %41,7 olduğu saptamıştır. Akıllı telefon bağımlısı olan öğrencilerde baş ağrısı şiddeti 4.7 puan, bağımlı olmayanlarda ise 4.2 puan olup, bu farkın istatistiksek olarak anlamlı olmadığı tespit edilmiştir (p=0.154). Akıllı Telefon Bağımlılığı olan ve olmayan gruplarda baş ağrısı süresi ve sıklığı açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiştir (p˃0.05). Sonuç: Çalışmamızda katılımcıların Akıllı Telefon Bağımlılık Ölçeği puanları, önceki çalışmalara oranla daha yüksek bulunmuştur. Üniversite öğrencileri arasında kadınlarda Akıllı Telefon Bağımlılık Ölçeği puanlarının erkeklere oranla daha yüksek olduğu, akıllı telefon bağımlılığının baş ağrısı şiddeti, süresi ve sıklığı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olmadığı görülmüştür. Abstract Aim: Today, in the light of technological developments, smartphones have become indispensable parts of everyday life, and exposure to long-term digital screen light can cause an increase in headache prevalence. The purpose of the current study is to determine the relationship between smartphone use and headache in university students. Methods : The sample of the research consists of 200 university students (96 female, 104 male) educating in different departments. Participants assessed with the Smart Phone Addiction Scale and questionnaire -created by researchers as a result of participant literature review-including sociodemographic data form, variables related to headache, smart phone usage variables. Results : The average age and average score of Smart Phone Addiction Scale of participants were 21.7 ±2.7 years, 29.2 ±11.2 respectively. Smartphone addiction scale scores according to sex were statistically significantly higher in women than in men (p = 0.03). Smartphone addiction rates were 33.7% for males and 41.7% for females. Headache severity was 4.7 point in the students who were addicted to smartphones and non-addicted were 4.2 point, but this difference was not statistically significant (p=0.154). There were no statistically significant difference in headache duration and frequency between the groups with and without smartphone addiction (p˃0.05). Conclusion: The participants in current study had higher scores on the Smart Phone Addiction Scale than previous studies. It has been detected that; among the university students, the scores of the Smart Phone Addiction Scale were higher in women than in men and smartphone addiction has no statistically significant effect on severity, duration and frequency of headache.
doi:10.30569/adiyamansaglik.428223 fatcat:uu4mvj547fdnxnm3jablosp7om