Праблема фемiнiзму ў "жаночай" лiтаратуры на мяжы ХIХ–ХХ стст. i ХХ–ХХI стст.: беларускi, украiнскi, польскi кантэкст

Таццяна Кабржыцкая, Мiкалай Хмяльнiцкi, Эла Дзюкава
2013 Białorutenistyka Białostocka  
Фемiнiзмагульная назва жаночага руху супраць дыскрымiнацыi  у грамадстве паводле прыкмета у пола у. У гiсторыi гэтага руху вылучаюць два асно уных этапы. Акты унасць жанчын у барацьбе за свае правы выявiлася  у другой палове ХIХ стагоддзя. Першы этап праходзi у пад лозунгам "ро унасць пола у" i атрыма у назву "рух за эмансiпацыю". На пачатку ХХ стагоддзя гэтыя змаганнi мелi дзейсныя вынiкi: у прыватнасцi, у многiх краiнах, сярод якiх Фiнляндыя, Германiя, Польшча, Канада, ЗША, жанчыны
more » ... нада, ЗША, жанчыны атрымалi права голасу на выбарах. Пачынаючы з 60-х гадо у ХХ стагоддзя, жаночы рух адбываецца пад новымi лозунгамi. Другi этап вызваленчага руху заклiкае да "ро унасцi  у адрозненнях": энергiя змагаро у скiравана на прызнанне самадастатковасцi  у бiялагiчнай прыродзе чалавека. Патрабаваннi пашыраюцца на сферы не толькi грамадскiх функцый, але i iнтымнага боку жыцця жанчыны. Фемiнiстычнае мысленне скiравана супраць кашто унасцей "мужчынскай" iдэалогii, "мужчынскага шавiнiзму"; улада Логаса-Бога  успрымаецца як гвалто унае падпарадкаванне Мацi-Прыроды. Радыкальны фемiнiзм нават адма уляецца ад патрыярхальнага разумення сям'i. У такiх выпадках, патрабуючы адмены  усiх сацыяльных адрознення у паводле полавага вызначэння, фемiнiстычны рух дэкларуе по уную сексуальную свабоду. У 60-х гадах. ХХ стагоддзя пад уздзеяннем экзiстэнцыялiзму Ж. П. Сартра, пры пераасэнсаваннi тэорыi псiхааналiзу  узнiкае фемiнiстычная крытыка. У фiласофii фемiнiзму iдэi постструктуралiзму спалучаюцца з традыцыйнай амерыкан-way because they result from talent, natural forces, peculiarities of soul, intelligence, combination of national, individual and social experience.
doi:10.15290/bb.2013.05.31 fatcat:fwfc45vepndg7pdj573n3igjgu