Uzun süreli antiepileptik ilaç tedavisine baðlý osteomalazi

S Týp, Fak, Yazýþma Adresi, Yazýþma Adresi, Yürekli Vedat, Týp Sdü, Nöroloji Fakültesi, Vedat Yürekli, Selami Akkuþ, Galip Akhan, M Numan Tamer, Zafer Yönden (+16 others)
unpublished
Giriþ Anormal kemik mineralizasyonunun en önemli nedeni vitamin D eksikliðidir. Vitamin D, biyolojik olarak aktif olan metabolitleri aracýlýðýyla hücre dýþýndaki kalsiyum ve fosforun mineralizasyon iþlemini gerçekleþtirebilecek seviyede tutulmasýyla osteoblastlarýn kemik matriksi oluþturmasýna yardýmcý olup bu matriksin normal biçimde mineralizasyonunu saðlar. D vitamini yetersizliði genellikle diyetle yetersiz alýnmasýndan, ciltte yetersiz yapýmýndan, diyetle alýnan D vitamininin emiliminin
more » ... un olmamasýndan ya da vitamin D'nin biyoaktif metabolitlerine eksik çevriminden kaynaklanabilir. Özet Osteomalazi önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalýktýr. Bir çok immobil ve yaþlý hasta güneþ ýþýðýna seyrek olarak çýkmalarý nedeniyle osteomalazi geliþmesi yönünden risk altýndadýrlar. Diyetle yetersiz alým, malabsorbsiyon, karaciðerde vitamin D'nin zayýf hidroksilasyonu ve yetersiz renal fonksiyonlar diðer faktörlerdir. Baþka bir predispozan faktörse uzun süreli antikonvulzan kullanýmýdýr. 25-hidroksikolekalsiferol seviyelerinin ölçülmesi vitamin D eksikliðini saptamada en iyi belirleyicidir. Uzun süreli antiepileptik kullanýmýnýn kemik metabolizmasý üzerine etkisini araþtýrmak üzere osteomalazi semptom ve bulgusu olmayan 50 epileptik hasta ve 15 saðlýklý kontrol çalýþmaya dahil edildi. Kontrol grubu ile karþýlaþtýrýldýðýnda hasta grubunda anlamlý olarak serum alkalen fosfataz düzeyleri yüksek (p=0,001) ve serum 25(OH) D düzeyleri düþük (p=0,000) bulundu. Bulgularýmýz yeterli diyet ve güneþ ýþýðý alan ambulatuvar epileptik hastalarda klinik olarak belirti ve bulgu vermeyen kemik metabolizmasý bozukluðunun (osteomalazi) görülebileceðini göstermektedir. Sonuç olarak epileptik hastalar antikonvulzanlara baðlý osteomalazi yönünden taranmalý ve vitamin D ile proflaktik olarak tedavi edilmeleri de uygun olabilir. Anahtar kelimeler: Epilepsi, Antiepileptik ilaç, Osteomalazi, 25(OH) vitamin D. Abstract Osteomalacia Due to Long-term Treatment With Antiepileptic Drugs Osteomalacia is a preventable and treatable disease. Many immobil and elderly patients are at risk of developing osteomalacia as they rarely go out in the sun. A poor diet, malabsorbsiyon, poor hydroxylation of vitamin D in the liver and poor renal function are other contributory factors. Another predisposing association is long term anticonvulsant therapy. The measurement of 25-hydroxycholecalciferol levels is considered to be the best indicator of the vitamin-D status. To investigate of chronic antiepileptic treatment on the bone metabolism 50 adult epileptics and 15 healthy controls were enrolled in the study. None of the patients had symptoms or signs suggestive of osteomalacia. Serum alkaline phosphatase levels were significantly increased (p=0,001) and serum 25(OH) vitamin D levels were significantly decreased (p=0,000) in the patients compared with controls. Our findings indicate that though the ambulatory epileptic patients with adequate diet and sunlight exposure clinically irrelevant impairment of bone metabolism (osteomalacia) might seen. It has been suggested that epileptic patients should be screned for anticonvulsant osteomalacia and possibly should receive prophylactic treatment with vitamin D.
fatcat:yyuuwsdc4rhovo4k3hmzscfkza