Frank Jacob, Jeffrey Shaw, Timothy Demy (ed.), War and the Humanities. The Cultural Impact of the First World War, Paderborn, München, Wien, Zürich (Ferdinand Schöningh) 2018

Jean-François Laplénie
2020
Frank Jacob, Jeffrey Shaw, Timothy Demy (ed.), War and the Humanities. The Cultural Impact of the First World War, Paderborn, München, Wien, Zürich (Ferdinand Schöningh) 2018, 197 p., 7 fig. (War [Hi] Stories, 2), ISBN 978-3-506-78824-5, EUR 89,00.
doi:10.11588/frrec.2020.3.75678 fatcat:iry2dscmb5do3nruxuhtpkrrku