ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРИЙОМІВ ВИРОЩУВАННЯ НА ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ В УМОВАХ ПІВНІЧНОГО СТЕПУ

В. І. Козечко
2014 Вісник Полтавської державної аграрної академії  
Результати проведених експериментальних дослі-джень свідчать, що за вирощування різних сортівпшениці озимої після ріпаку ярого в умовах північногоСтепу України одержання найбільш якісного зерна(третього класу якості) забезпечує сівба 25 вереснята 5 жовтня. Сівба 5 та 15 вересня забезпечувалаодержання зерна, здебільшого, п'ятого й четвертогокласів якості. Із-поміж досліджуваних сортів пше-ниці озимої найбільшим вмістом білку (11,2–13,0 %) іклейковини (17,5–22,7 %) у зерні вирізнявся сорт
more » ... знявся сорт Се-лянка. Найменшими ці показники були у сорту Подо-лянка – 10,6–12,5 та 17,1–21,9 % відповідно. Об¢ємхліба, отриманого з борошна пшениці озимої сортуСелянка, був найвищим. Так, у середньому за 2008–2010 рр. він коливався від 495 см3 за сівби 5 вереснянормою висіву 4 млн схожих насінин/га до 612 см3 засівби 5 жовтня цією ж нормою. Встановлено впливнорм висіву насіння на показники якості зерна. Так,найвищий вміст білку і клейковини в зерні, а такожоб'єм хліба відмічено на варіантах досліду, де сівбупроводили нормою 4 млн схожих насінин/га. Збіль-шення норми висіву призводило до зменшення данихпоказників. У середньому за роки досліджень найвищуврожайність формував сорт Селянка (4,89 т/га) засівби 25 вересня нормою 5 млн схожих насінин/га.Максимальну врожайність рослини сорту Золотоко-лоса – 4,20 та 4,19 т/га – формували, відповідно, засівби 5 жовтня нормою 6 млн схожих насінин/га та 25вересня нормою висіву 5 млн схожих насінин/га. Най-нижчу серед сортів урожайність формував сортПодолянка, що коливалася за період проведення до-сліджень у межах 2,99–3,75 т/га. Results of the conducted pilot researches testify that at cultivation of various sorts of wheat winter after a spring rape in the conditions of the northern Steppe of Ukraine, receiving the most qualitative grain, the third class of quality, provides sowing on 25 September and on 5 October. Sowing on 5 and 15 September provided grain, generally the fifth and fourth classes of quality. Among sorts of wheat winter which were studied in the experiences, the greatest protein content (11,2–13,0%) and glutens (17,5–22,7%) in grain Selyank's sort differed. The smallest Podolyank's sort of – 10,6–12,5 and 17,1–21,9% had these indicators respectively. The volume of the bread received from a flour of wheat of winter of a sort of Selyanka, was the highest. So, on the average for 2008–2010 it fluctuated from 495 cm3 when sowing on 5 September seeding rate of 4 million units germinating seeds/ha to 612 cm3 when sowing on 5 October the same norm. Influence of seeding rate on indicators of quality of grain is established. So, high protein content and glutens in grain, and also the volume of bread are noted on experience options where sowing carried out norm of 4 million units germinating seeds/ha. The increase in seeding rate led to reduction of these indicators. Average, over years of research, the highest yield sort Selyanka formed (4,89 t per ha) when sowing on 25 September norm of 5 million units germinating seeds/ha. The maximum productivity of a plant of a grade of Zolotokolosa – 4,20 and 4,19 t per ha formed, respectively, when sowing on 5 October norm of 6 million units germinating seeds/ha and on 25 September seeding rate of 5 million units germinating seeds/ha. The low among grades productivity was formed by a sort of Podolyanka at which it fluctuated, during carrying out researches, within 2,99–3,75 t per ha.
doi:10.31210/visnyk2014.02.11 fatcat:uy6aspe3ljgdjpwaetmuuww6hi