Preparation of a zeolite 4A loaded polyether block amide membrane and usage for seawater desalination

Filiz Uğur Nigiz
2018 Pamukkale University Journal of Engineering Sciences  
Bu çalışmada, gözeneksiz zeolit 4A katkılı polieter blok amid membranı hazırlanarak, pervaporasyon tekniği ile tuzlu su ve deniz suyundaki tüm çözünmüş iyonların ve kimyasaların yüksek oranda sudan ayrılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, farklı oranlarda zeolit eklenen membranların, önce laboratuvar ortamında hazırlanan tuzlu sular ile, ardından da gerçek deniz suyu ile farklı sıcaklıklarda (30-60 °C) desalinasyonu yapılarak sistem performansı akı ve tuz tutma oranının fonksiyonu olarak
more » ... n fonksiyonu olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca saflaştırılan suların kimyasal madde içerikleri İndüktif Eş Plazma Kütle Spektrometresi (Perkin Elmer Elan DRC-e ICP-MS) ile analiz edilmiştir. Deneyler sonucunda, NaCl-su çözeltisi ile yapılan saflaştırma işleminde en yüksek akı (3.43 kg/m 2 . sa.) ve tuz tutma oranı (%99.78) %30 zeolit yüklemeli membran ile elde edilirken, deniz suyu desalinasyonunda %10 zeolit 4A katkılı membran ile diğerlerine oranla daha yüksek akı (4.61 kg/m 2 . sa.) ve tuz tutma oranı (%99.85)40 °C sıcaklıkta elde edilmiştir. ICP sonuçları değerlendirildiğinde, %10 zeolit katkılı membranın çözünmüş tuzların yanısıra, arsenik, kadmiyum ve civa gibi ağır metallerin sudan ayrılmasında oldukça başarılı olduğu ve tüm element konsantrasyonları değerlendirildiğinde üretilen membran ile saflaştırılan suyun hem sulama suyu hem de içme suyu limit değerlerinden çok daha düşük değerlerde kimyasal içerdiği görülmüştür. Anahtar kelimeler: Zeolite 4A, Gözeneksiz membran, pervaporatif desalinasyon, Karma matris membran
doi:10.5505/pajes.2018.34635 fatcat:n4s2rr3vwvb5tnie2kkbrhsgey