MAIN DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF ORGANIZATIONAL AND LEGAL SUPPORT OF THE RIGHT OF CITIZENS TO OFFICIAL INFORMATION

A.V. Pohoriletska
2020 Ûridičnij naukovij elektronnij žurnal  
Погорілецька а.В., старший викладач кафедри кримінально-правових дисциплін криворізького факультету Національного університету «Одеська юридична академія» Стаття присвячена дослідженню проблем вдосконалення чинного законодавства про доступ до офіційної інформації в умовах інтеграції українського законодавства до європейських стандартів. Проаналізовано основні проблемні питання застосування норм ратифікованої Верховною Радою України Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів
more » ... дними суб'єктами владних повноважень. Визначено напрямки, направлені на подолання проблем, пов'язаних з реалізацією в Україні Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів. Окреслено основні проблеми впровадження електронних сервісів надання офіційної інформації за допомогою інформаційних технологій. Проаналізовано шляхи реформування української держави, направлені на розвиток України, як цифрової держави. Доведено необхідність підвищення рівня цифрової компетенції, як представників суб'єктів владних повноважень, так і громадян при реалізації свого права на доступ до офіційної інформації. Зосереджено особливу увагу на першочергових заходах щодо вдосконалення організаційно-правового забезпечення права громадян на офіційну інформацію для реалізації європейських стандартів доступу громадян до офіційних документів та реалізації цифрової трансформації українського суспільства шляхом створення цифрових платформ та стратегій розвитку цифрової компетенції суб'єктів при забезпеченні та реалізації права громадян на офіційну інформацію. Окреслено шляхи впровадження цифрових технологій в апарат держави з метою покращення умов реалізації права громадян на офіційну інформацію в умовах формування цифрової української держави. Ключові слова: офіційна інформація, доступ до офіційної інформації, право громадян на офіційну інформацію, суб'єкт владних повноважень, цифрова компетенція, цифрова грамотність, цифрова держава. The article is devoted to the research of problems of improvement of the current legislation on access to official information in the conditions of integration of the Ukrainian legislation to the European standards. The main problematic issues of application of the norms of the Council of Europe Convention on Access to Official Documents ratified by the Verkhovna Rada of Ukraine by the relevant subjects of power are analyzed. Directions aimed at overcoming the problems related to the implementation of the Council of Europe Convention on Access to Official Documents in Ukraine have been identified. The main problems of introduction of electronic services of providing official information with the help of information technologies are outlined. The ways of reforming the Ukrainian state aimed at the development of Ukraine as a digital state are analyzed. The need to increase the level of digital competence of both government officials and citizens in exercising their right to access official information has been proven. Particular attention is paid to priority measures to improve the organizational and legal support of citizens' right to official information to implement European standards of citizens' access to official documents and the digital transformation of Ukrainian society by creating digital platforms and strategies for digital competence in ensuring and implementing citizens' rights for official information. The ways of introduction of digital technologies in the state apparatus in order to improve the conditions of realization of the right of citizens to official information in the conditions of formation of the digital Ukrainian state are outlined. Key words: official information, access to official information, the right of citizens to official information, the subject of power, digital competence, digital literacy, digital state.
doi:10.32782/2524-0374/2020-8/144 fatcat:xj7aargjqfgs5gj425hrtazuv4