APPLIED ASPECTS OF THE FORMATION OF THE CREATIVE PERSONALITY OF SENIOR PUPILS AT SCHOOL IN THE 1950–1980S

Anna Pohorila
2018 Naukovì Zapiski Ternopìlʹsʹkogo Nacìonalʹnogo Pedagogìčnogo Unìversitetu Imenì Volodimira Gnatûka. Serìâ: Pedagogìka  
кандидат педагогічних наук, старший викладач Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка вул. Леся Курбаса, 2, м. Дрогобич ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ШКОЛІ (50-80-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ) Розкрито зміст формування творчої особистості учнів старших класів у вітчизняній школі у 1950-1980-і роки. Узагальнено форми і методи проведення уроків вчителями у загальноосвітніх школах України окресленого періоду. Зосереджено увагу на створенні
more » ... у на створенні умов, що сприяли формуванню творчих здібностей старшокласників в класно-урочній системі школи. На основі опрацювання архівних матеріалів, педагогічної літератури і публікацій у тогочасній пресі проаналізовано роботу вчителівпредметників щодо формування творчої особистості старшокласника в умовах диференційованого навчання. Встановлено, що дружня атмосфера, особистісна взаємодія учнів та вчителів сприяли самоуправлінню, самовиховання, самореалізації та творчому самовираженню старшокласників. Висвітлено основні концепції роботи педагогів, щодо формування творчої особистості учня старших класів в загальноосвітній школі. Особистісно зорієнтований підхід вчителя в організації навчального процесу сприяв свідомому самовдосконаленню та самовизначенню підростаючого інтелектуального покоління молоді, здатного приймати самостійні рішення та нестандартно діяти в проблемних ситуаціях. Продемонстровано практичну реалізацію уроків вчителів-новаторів (урок-семінар, урокдиспут, урок-конференція й ін.), що розвивало самостійну пізнавальну ініціативі школярів і їхні творчі здібності та інтереси. Висвітлено методи навчання, що активізували діяльність старшокласників, спонукали їх до творчо-пошукової праці, загалом впливали формуванню творчої особистості учня. Ключові слова: виховання, творча особистість, старшокласник, вчитель, урок. АННА ПОГОРИЛА кандидат педагогических наук, старший преподаватель Дрогобычский государственный педагогический университет имени Ивана Франко ул. Леся Курбаса, 2, г. Дрогобыч ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ Наукові записки. Серія: педагогіка. -2018. -№ 1 7 самосовершенствованию и самоопределению подрастающего интеллектуального поколения молодежи, способного принимать самостоятельные решения и нестандартно действовать в проблемных ситуациях. Продемонстрирована практическая реализация уроков учителей-новаторов (урок-семинар, урок-диспут, урок-конференция и тому подобное), что развивало самостоятельную познавательную инициативу школьников и их творческие способности и интересы. Отображены методы учебы, которые активизировали деятельность старшеклассников, побуждали их к творчески-поисковому труду, в целом влияли на формирование творческой личности ученика. Ключевые слова: воспитание, творческая личность, старшеклассник, учитель, урок.
doi:10.25128/2415-3605.18.1.1 fatcat:jbonduywujff3lyodkzvsdir74