Aile Hekimliği Asistanlarının Rahim İçi Araçlar Hakkındaki Bilgi Düzeyleri ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Rotasyonunun Bilgi Düzeyine Etkisi

Muzaffer Temur, Umut Gök Balcı, Yusuf Adnan Güçlü, Hüseyin Can, Hasret Korkmaz, Haluk Mergen, Özgür Yılmaz, Fatma Eskicioğlu, Pelin Özün Özbay
2016 Ankara Medical Journal  
Öz Amaç: Bu çalışmada Türkiye'nin İzmir ilindeki eğitim araştırma hastanelerinde aile hekimliği uzmanlık eğitimi alan asistanların rahim içi araç (RİA) hakkındaki bilgi, tutum ve görüşlerini tespit etmek amaçlanmıştır. Ayrıca yapılan kadın doğum rotasyonunun bilgi düzeyine etkisi de bu kapsamda irdelenmiştir. Materyal ve Metot: 2013 Haziran ve Temmuz aylarında, Türkiye'nin İzmir ilindeki tüm eğitim ve araştırma hastanelerinde eğitim alan 61 aile hekimliği asistanı ile yüzyüze görüşülerek anket
more » ... ygulandı. Anket soruları, bakırlı ve hormonlu (levonergestrel) RİA'lar hakkında bilgi düzeyini ölçmek üzere, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kontraseptif kullanımı için tıbbi uygunluk kriterleri (4. baskı) baz alınarak hazırlandı. Bakırlı ve hormonlu RİA'ların nulliparite, adolesan dönem, HIV pozitifliği, sigara içilmesi, diyabet varlığı, ektopik gebelik, pelvik inflamatuvar hastalık öyküsü varlığı, obezite, hipertansiyon, menoraji, myom varlığı, uterin kavite distorsiyonu, demir eksikliği anemisi, derin ven trombozu, meme kanseri öyküsü varlığı, üriner sistem hastalığı ve epilepsi durumlarındaki kullanılabilirliğini sorgulayacak 16 soru hazırlandı. Kullanılabilirlik durumunun cevapları da 4 seçenekli DSÖ kontraseptif kullanımı için tıbbi uygunluk kriterleri (4.baskı) esas alınarak değerlendirildi. Araştırmaya katılımda gönüllülük kriteri esas alındı. Bulgular: Araştırmaya 61 aile hekimliği asistanı katıldı. Asistanlardan kadın hastalıkları ve doğum rotasyonu yapanların oranı %63,9, RIA uygulaması yapmış olanların oranı ise %45,9 olarak saptandı. Asistanlardan daha önce RİA uygulaması yapma, kadın hastalıkları ve doğum rotasyonunu tamamlama ve meslekteki tecrübe süresinin sorulara doğru cevap verme ile ilişkisi incelendi. Kadın doğum rotasyonu yapanların bakırlı RİA sorularına doğru cevap verme oranı istatiksel olarak anlamlı şekilde yüksek idi (p<0,05). Aile hekimliği asistanlarının çoğu bakırlı rahim içi araçların nullipar kadınlarda, demir eksikliği olan kadınlarda ve obez kadınlarda doğru kullanım endikasyonlarını bilmişlerdi. Aile hekimliği asistanlarının çoğu hormonlu rahim içi araçların meme kanseri olanlarda, diyabetik kadınlarda ve nullipar kadınlarda doğru kullanım endikasyonlarını bilmişlerdi. Sonuç: Aile hekimliği ihtisasında kadın hastalıkları ve doğum rotasyonunun asistanların rahim içi araçlar ile ilgili bilgi düzeyleri üzerine olumlu etkisi bulunmaktadır. Anahtar kelimeler: Rahim içi araçlar, aile hekimliği asistanları, kadın hastalıkları ve doğum rotasyonu Abstract Objective: This study aims to determine the knowledge, attitudes and opinions of family medicine residents about intrauterine contraceptive devices (IUD) in training and research hospitals in Izmir, Turkey. The effect of obstetrics and gynaecology rotation on the level of knowledge is discussed in this context. Materials and Methods: A face to face interview questionnaire was applied to total of 61 family medicine residents from all the training and research hospitals in Izmir between June and July 2013. Merely volunteers were included in the study. Questions to measure the level of knowledge about copper and levonorgestrel IUD were prepared based on the WHO medical eligibility criteria for contraceptive use (fourth edition). Sixteen questions were constructed to examine the availability of copper and levonorgestrel IUD in nulliparity, adolescence, presence of diabetes, ectopic pregnancy, history of pelvic inflammatory diseases, obesity, hypertension, menorrhagia, uterine fibroids, uterine cavity distortion, iron deficiency anemia, deep vein thrombosis, history of breast cancer, urinary tract Temur ve ark.
doi:10.17098/amj.19472 fatcat:v4dlllnbtrhn5ptlqx4faiidke