Factors triggering seizures in patients presenting with epileptic seizures to the Emergency Department (ED) and the frequency of seizure recurrence during one-week period of follow-up

Ali Bilgin, Sema Avcı, Hayri Ramadan, Figen Coşkun
2019 Van Medical Journal  
ÖZET Amaç: Bu çalışmada epileptik nöbet geçirme şikayetiyle acil servise başvuran hastalarda, epileptik nöbeti tetikleyen faktörler ve taburculuk sonrası bir haftalık dönemde nöbet tekrarlama durumunun araştırılması amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Çalışma, prospektif olarak üçüncü basamak bir eğitim ve araştırma hastanesinin acil servisinde Ocak 2013-Temmuz 2013 tarihleri arasında yapıldı. Çalışmaya toplam 90 hasta dâhil edildi. Tüm hastaların verileri acil servise başvuru anında, standardize
more » ... , standardize edilmiş bir çalışma formuna kaydedildi. Hastalar taburcu edildikten bir hafta sonra telefonla aranarak nöbet geçirme sıklıkları ve ilaç kullanma bilgileri sorgulandı. İstatistiksel analiz SPSS for Windows 18.0 (SPSS Inc., Chicago, USA) programında yapıldı. İstatistiksel olarak p<0.05 anlamlı kabul edildi. Bulgular: Hastalar nöbet sıklığını arttıran faktörler açısından değerlendirildiğinde; yaş, cinsiyet, nöbetten önceki son 24 saat içerisinde alkol alımı, kullanılan antiepileptik ilaçta doz atlanması ve kullanılan antiepileptik ilaç grubu açısından anlamlı fark saptanmadı. Düzenli ilaç kullananlarda, istatistiksel olarak anlamlı (p<0.05) nöbet sıklığında azalma saptandı. Nöbetten önceki son 24 saatte uykusuz kalanlar (p=0.026), stresli bir durumla karşılaşanlar (p=0.048) ve bekar olanlarda (p=0.001) istatistiksel olarak anlamlı nöbet sıklığında artma saptandı. Sonuç: Acil servise nöbet geçirme şikâyetiyle başvuran hastalarda nöbet sıklığını etkileyen faktörler arasında düzenli ilaç kullanımı, medeni durum, son 24 saatte uykusuz kalma veya stresli durum yaşama anlamlı bulunmuştur. ABSTRACT Objective: In this study, it was aimed to investigate factors triggering seizures and status of seizure recurrence after discharge from a one-week period in patients admitted to the emergency department with complaining of epileptic seizures. Materials and methods: The study was prospectively conducted between January 2013 and July 2013 in an emergency department of tertiary care training and research hospital.90 patients were included in the study. All patients' data were recorded to a standardized study form at the time of admission to the emergency department. Patients were questioned about the frequency of seizures and medication usage by telephone after one week of being discharged. Statistical analysis was conducted via SPSS for Windows 18.0 (SPSS Inc., Chicago, USA) program. Statistically, p<0.05 was considered significant. Results: When patients were evaluated in terms of factors that increase the frequency of seizures there was no significant difference in age, gender, alcohol intake in the last 24 hours before seizure, skipping antiepileptic drug dosage and group of drug used for antiepileptic activity. There was a statistically significant reduction in seizure freguency in patients taking antiepileptic drugs regularly (p <0.05). Whereas there were statistically significant increases in seizure frequency in patients who had a sleepless night last 24 hours before the seizure (p=0.026), were experiencing a stressful situation (p=0.48) and patients who were single (p=0.001). Conclusion: Among the factors that affect the seizure frequency in patients admitted to the emergency department with complaining of epileptic seizure regular antiepileptic drug use, marital status, and deprivation of sleep or the presence of a stressful situation in last 24 hours were statistically significant.
doi:10.5505/vtd.2019.90692 fatcat:ndd3spdvyzduphpdq4vkhvoyuu