Removal of Cr(vi) from wastewater by a two-step method of oxalic acid reduction-modified fly ash adsorption

Xiaoling Jiang, Wenqiang Fan, Chunqing Li, Yong Wang, Junbin Bai, Hongjian Yang, Xiaoli Liu
2019 RSC Advances  
Removal of Cr(vi) from wastewater using a two-step method.
doi:10.1039/c9ra05980f fatcat:4k3z4mwmqbfhxp3tlbcuxjrthy