Treatment of chronic subdural hematoma: 5-year clinical experience

Kadir Oktay, Semih Kivanc Olguner, Mustafa Emre Sarac, Kerem Mazhar Ozsoy, Nuri Eralp Cetinalp, Yurdal Gezercan, Sakir Berat Vural
2017 European Journal of Therapeutics  
Chronic subdural hematoma is one of the most common types of intracranial hemorrhage, especially in the elderly. Multiple standart surgical techniques exist for the evacuation of chronic subdural hematoma. We compared the results of treatment with burr-hole craniostomy and craniotomy techniques. Materials and Methods: A retrospective study was performed on 93 patients who underwent surgical treatment with chronic subdural hematoma. Two surgical procedures were performed; burr-hole craniostomy
more » ... th membranectomy (Group A) and craniotomy with extensive membranectomy (Group B). Results: The general outcome of the patients was good. Overall, the rate of reoperation was 11%. Individual reoperation rates of the groups were 14% and 5%, respectively. Coagulopathy was the most common cause of rebleeding in the reoperated patients' group (80%) and the remaining patients had cerebral atrophy which was preventing re-expansion of the brain. In 76 patients, neurologic status improved significantly in the postoperative period and the operative mortality rate was found 4%. Conclusion: Both surgical techniques seem to be effective for the treatment of chronic subdural hemtaoma. Coagulopathy and brain atrophy are defined as two major risk factors for recurrence. ÖZ Giriş: Kronik subdural hematom özellikle yaşlılarda olmak üzere kafa içi kanamaların en yaygın tiplerinden birisidir. Kronik subdural hematomların boşaltılması için birçok standart cerrahi teknik mevcuttur. Bu çalışmamızda burr-hole kranyostomi ve kranyotomi tekniklerinin sonuçlarını karşılaştırdık. Materyal ve Metod: Kronik subdural hematom nedeniyle cerrahi tedavi uygulanmış olan 93 olguyu inceleyen retrospektif bir çalışma uygulandı. İki çeşit cerrahi tedavi uygulanmıştı; membran eksizyonu ile birlikte burr-hole kranyostomi (Grup A) ve geniş membran eksizyonu ile birlikte kranyotomi (Grup B). Bulgular: Hastaların genel olarak sonuçları iyiydi. Toplamda tekrar operasyon oranı %11 olarak bulundu. Grupların ayrı ayrı tekrar operasyon oranları sırasıyla %14 ve %5 olarak tespit edildi. Tekrar opere edilen hasta grubunda koagülopati tekrar kanamanın en sık nedeni (%80) olarak tespit edildi ve geri kalan hastalarda beynin tekrar ekspansiyonuna engel olan beyin atrofisi mevcuttu. Toplam 76 hastada postoperatif dönemde nörolojik durumda anlamlı düzelme saptandı ve operatif mortalite oranı %4 olarak tespit edildi. Sonuç: Her iki cerrahi teknik de kronik subdural hematom tedavisinde etkili olarak görünmektedir. Koagülopati ve beyin atrofisi nüks için iki majör risk faktörü olarak tespit edilmiştir.
doi:10.5152/eurjther.2016.002 fatcat:e5qghgiuvferbf4zwbbz525sqm