K.A.H.W. Leenders, Verdwenen venen. Een onderzoek naar de ligging en exploitatie van thans verdwenen venen in het gebied tussen Antwerpen, Turnhout, Geertruidenberg en Willemstad (1250-1750)

G.J. Borger
1992 BMGN: Low Countries Historical Review  
RECENSIES tussen verschillende streken (huwelijksgoederenrecht, erfenisrecht) maar tevens tussen stad en platteland (zakenrecht, verbintenissen). Ratione materiae wordt naast de materie die het voorwerp uitmaakt van ons huidig privaatrecht, tevens aandacht besteed aan enkele elementen van publiek recht, namelijk de standen, voogdijcontrole van de overheid, rol van de overheid bij uitvoering van verbintenissen, wetgeving op de dode hand, woekerbestrijding, enz. ... De auteur dient zijn werk aan
more » ... ient zijn werk aan als een handboek ten behoeve van de vorsers, vooral deze van de lokale geschiedenis. Het is gebaseerd op meestal uitgegeven bronnenmateriaal. De rechtspraak wordt dus weinig gebruikt aangezien daar geen grondige studies over bestaan. De auteur heeft vooral interesse voor de evolutie van het gewoonterecht, zoals het door de eeuwen heen door de praktizijns gestalte krijgt, al of niet beïnvloed door het kanoniek recht, het romeins recht en de wetgeving. De opbouw van het werk volgt de geledingen van het Burgerlijk Wetboek: personen-en familierecht (deel I); zakenrecht (deel II); huwelijksgoederenrecht (deel III); erfrecht, zowel ab intestat als testamentair (deel IV); verbintenissen-en contractenrecht. De opbouw van het werk is exemplarisch. Elk onderdeel van enige waarde is ingeleid door een oriënterende bibliografie. Op nagenoeg elke uiteenzetting volgt, duidelijk verscheiden in de bladspiegel, een woorduitleg, een verduidelijkende verklaring, een specifiërende bibliografie, een grondiger discussie in verband met een of andere theorie. Elke gedachteneenheid draagt een nummer: dit verhoogt de consulteerbaarheid van het werk. Hoewel aangeduid als een handboek is het werk diepgaand en laat het geen enkel aspect onbesproken. De erfopvolging ab intestat kan hier als duidelijk voorbeeld gelden: de eerste afdeling (A.
doi:10.18352/bmgn-lchr.3509 fatcat:eojfzhfahnez7hhn2wafzy3atq