A "weak acid and weak base" type fluorescent probe for sensing pH: mechanism and application in living cells

Chunpeng Jiao, Jingxiang Pang, Li Shen, Wenjuan Lu, Pingping Zhang, Yuanyuan Liu, Jing Li, Xianhui Jia, Yanfeng Wang
2019 RSC Advances  
When the probe was in the protonation process, the fluorescence intensity gradually decreased, whereas when the probe was in the deprotonation process, the fluorescence intensity gradually increased.
doi:10.1039/c9ra03203g fatcat:oibr4phd4fcatd6gka5ir3tw5i