P.D. 't Hart, Leven in Utrecht 1850-1914. Groei naar een moderne stad

P. Kooij
2007 BMGN: Low Countries Historical Review  
Hart, P. D. 't, Leven in Utrecht 1850-1914. Groei naar een moderne stad (Hilversum: Verloren, Utrecht: Het Utrechts archief,: 2005, 348 blz., €29,-, ISBN 90 6550 888 0).
doi:10.18352/bmgn-lchr.6695 fatcat:7kjslzjvibgyffvw4yxw6qcuwq