Wykorzystanie bakterii glebowych z rodzaju Brevibacillus do dekontaminacji zearalenonu

Krzysztof Juś, Daniela Gwiazdowska, Agnieszka Waśkiewicz
2016 Studia Oeconomica Posnaniensia  
Autor do korespondencji: Krzysztof Juś, krzysztof.jus@ue.poznan.pl WYKORZYSTANIE BAKTERII GLEBOWYCH Z RODZAJU BREVIBACILLUS DO DEKONTAMINACJI ZEARALENONU Streszczenie: Mikotoksyny fuzaryjne to wtórne metabolity o wysokiej toksyczności stwarzające bezpośrednie niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt. Obecnie, ze względu na powszechność występowania mikotoksyn, poszukuje się nowych, skutecznych metod ograniczających ich ilość w uprawach oraz żywności. Potencjalnym sposobem
more » ... lnym sposobem ograniczania zawartości mikotoksyn może być zastosowanie bakterii glebowych, które charakteryzują się aktywnością fungistatyczną wobec grzybów strzępkowych z rodzaju Fusarium. W prezentowanej pracy określono możliwość dekontaminacji zearalenonu przez dwa szczepy bakterii z rodzaju Brevibacillus. Doświadczenie obejmowało ocenę wpływu badanych bakterii na redukcję ilości toksyny w warunkach modelowych w buforze i pożywce oraz kinetykę procesu, którą badano, pobierając próbki w różnych odstępach czasu (0, 24, 48 i 72 h). Wszystkie próby poddawano analizie ilościowej metodą HPLC. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono zdolność badanych bakterii do redukcji zawartości zearalenonu o 12,7-80,9%. Różnica w redukcji stężenia toksyny była uzależniona od szczepu bakterii, środowiska (bufor, pożywka) oraz od czasu, w jakim prowadzono inkubacje. Słowa kluczowe: mikotoksyny, aktywność fungistatyczna, Brevibacillus, zearalenon. Abstract: Mycotoxins produced by Fusarium fungi are classified as high toxicity secondary metabolites, posing direct danger for the health and life of humans and animals. Currently, due to prevalence of mycotoxins, the new, effective methods for reducing the quantity of these toxins in crops and food are being looked for. The use of soil bacteria, which possesses a fungistatic activity against filamentous fungi of the genus Fusarium, may constitute a potential way to reduce contents of mycotoxins. In the present work, the ability of two bacterial strains of the genus Brevibacillus to decontamination of zearalenone was examined. The experience included the effect of reducing the amount of toxins by tested bacteria in model conditions in buffer PBS and in the broth medium, as well as the kinetics of the process, which was carried out by taking samples at different time intervals (0, 24, 48, 72 h). All samples were quantitatively analyzed by HPLC. The results indicated the ability of the tested bacteria Brevibacillus to reduce the content of zearalenone in the range of 12.7-80.9%. The difference in the reduction of the concentration of a toxin depended on the strain of bacteria, the environment (buffer PBS, broth medium), and the time of incubation.
doi:10.18559/soep.2016.6.2 fatcat:oax6l3fdf5g2xgm44azx44bkta