PARENTAL ANXIETY LEVELS OF PATIENTS ADMITTED TO PEDIATRIC EMERGENCY CLINIC DUE TO FEBRILE CONVULSION

Esra TÜRE, Ahmet KILIÇ, Necati UZUN, Abdullah YAZAR, Fatih AKIN
2020 Journal of Contemporary Medicine  
Amaç: Bu çalışmada febril konvülsiyon nedeniyle çocuk acil kliniğine başvuran hastaların ebeveynlerinin kaygı düzeylerinin belirlenmesi ve kaygı düzeylerini etkileyebilecek faktörlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, gelecekte ebeveynlere karşı tutumumuzu geliştirmek için ateşli konvülsiyonun ebeveynlerin davranışları ve duygusal durumları üzerindeki etkisinin araştırılması amaçlanmaktadır. Gereç ve Yöntem: Çalışma Şubat 2017-Eylül 2018 tarihleri arasında Necmettin Erbakan Üniversitesi
more » ... rbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Acil Servisine konvülsiyon ve ateşle başvuran hastalar ve ebeveynleriyle yapıldı. Hastalar febril konvülziyonu olan ve sadece ateş yakınması olan olmak üzere iki grupta değerlendirildi. Ebeveynlerin kaygı düzeyini belirlemek için Durumluk Sürekli Kaygı Envanteri kullanıldı. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen hastaların 323'ü (%48,6) febril konvülsiyon, 341'i (%51,4) ateş yakınması ile başvurdu. Gruplar arasındaki durumluk kaygı puanı ve sürekli kaygı puanı ortalaması karşılaştırıldığında, durumluluk kaygıpuan ortalamasının febril konvülsiyon grubunda sadece ateşi olan gruba göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha yüksek olduğu saptandı (p=0,001). Sürekli kaygı puanı da febril konvülsiyon grubunda daha yüksek saptandı ancak sadece ateşi olan grup ile arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p>0,05). Ebeveynlerin kaygı düzeyi, febril konvülsiyon grubundaki hastaların nöbet sayısına göre incelendiğinde, ilk nöbetleri olan hastaların ebeveynlerinin kaygısının çoklu nöbetleri olan ebeveynlerine göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğu bulundu (p=0,007, p=0,001). Ebeveynlerin eğitim düzeyleri ile kaygı puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p>0,05). Sonuç: Sağlık kurumlarına ateş şikayeti ile başvuran hastaların ailelerine, ateşe yaklaşım ve febril konvülsiyon eğitimi verilmesi, nöbet geçiren hastaya yapılması gereken ilk müdahalelerin açıklanması ve ailelerin farkındalığının artırılması, ebeveynlerin endişe ve korkularını azaltmaktadır. Abstract Öz Aim: This study aims to determine the anxiety levels of the parents of patients admitted to the pediatric emergency clinic due to febrile convulsion, and to evaluate factors that may affect anxiety levels. In addition, it is aimed to investigate the effect of the febrile convulsion on parents' behavior and emotional status in order to improve our attitude towards parents in the future.
doi:10.16899/jcm.732809 fatcat:cue6l6fprreqxmgvvmm2ghxipu