Ідентифікація параметрів моделі ізолюючої поверхні полум'я при горінні нафтопродуктів в резервуарі

С. В. Говаленков, О. М. Семків, К. М. Карпець, Ю. С. Безугла
2020 Zenodo  
Існуючи моделі процесів виникнення і розвитку пожеж резервуарів з нафтою та нафтопроду-ктами не враховують залежність величини виникаючого при пожежі теплового потоку від параме-трів резервуара, форми факела полум'я, вітру, а отже й кута нахилу факела, температури. В роботі досліджено математичні моделі геометричних форм факелів горіння резервуарів з нафтою та наф-топродуктами та їх вплив на величину теплового потоку. Досліджена залежність теплового потоку від форми і висоти факелу полум'я,
more » ... факелу полум'я, кута його нахилу, діаметрів резервуарів і відстані між ними. Показано, що при формі факела у вигляді конуса (усіченого конуса), поблизу стінок резервуара є «мертва» зона близько 2 м. Залежність випромінювання від відстані для конуса і усіченого конуса незначно відрізняються один від одного. Модель факелу у вигляді прямокутника призводить до максимального випромінювання, яке знаходиться приблизно на 5 метрів ближче до резервуару, ніж дають моделі конуса і усіченого конуса. Модель точкового джерела призводить до великих похибок на великих відстанях, та до ще більших похибок на малих відстанях. Тому використанню такої моделі доцільно уникати. Для визначення впливу форми і розміру факелу горіння на величи-ни вражаючих факторів при пожежі резервуарів доцільно досліджувати нахилені фігури, які б мо-делювали форму факелу при наявності вітру. Отримані результати показують, що значення лока-льного кутового коефіцієнта випромінювання, а значить і величини теплового потоку, істотно за-лежать від форми факела саме на відстанях найважливіших, з точки зору безпечного розміщення сил і засобів при організації гасіння пожеж нафти і нафтопродуктів в резервуарних парках. Залеж-ності, отримані для коефіцієнта випромінювання , можна умовно розбити на три групи, в кожній з яких значення близькі між собою. До першої групи належать криві для факелів в формі конуса, конусу що звужується вгору і еліпсоїда (b>L), значення для яких в максимумі 0,02. До другої групи належать криві для циліндра і еліпсоїда (b>L), максимальне значення 0,03. Відносно б [...]
doi:10.5281/zenodo.3647941 fatcat:f7ygwlnxtngmjbc5x52joejq7u