Excipients choice justification for the creation of Adamantane-1ammonium 2-((5-(adamantane-1-yl)-4-phenyl-4H-1,2,4-triazole-3-yl)thio)acetate tablets by the method of wet granulation (part 2)

V. M. Odyntsova, O. S. Bidnenko
2017 Aktualʹnì Pitannâ Farmacevtičnoï ì Medičnoï Nauki ta Praktiki  
Обґрунтування вибору допоміжних речовин з метою створення таблеток адамантан-1-амонію 2-((5-(адамантан-1-іл)-4-феніл-4Н-1,2,4-триазол-3-іл)тіо)ацетату методом вологої грануляції (частина 2) Запорізький державний медичний університет, Україна Сполука адамантан-1-амонію 2-((5-(адамантан-1-іл)-4-феніл-4Н-1,2,4-триазол-3-іл)тіо)ацетат уперше синтезована на кафедрі токсикологічної та неорганічної хімії Запорізького державного медичного університету, що отримала умовну назву «Адатрин». Згідно з
more » ... ин». Згідно з фармакологічними дослідженнями вона проявляє нейролептичні властивості та планується для використання у вигляді таблеток, як і більшість нейролептиків. Отже, актуальною є розроблення технології таблеток адамантан-1-амонію 2-((5-(адамантан-1-іл)-4-феніл-4Н-1,2,4-триазол-3-іл)тіо)ацетату. Під час фармакологічних досліджень підібрали оптимальну дозу препарату на одне приймання, що становила 70 мг. Мета роботи -вивчення впливу різних груп допоміжних речовин на фармако-технологічні властивості таблеток адамантан-1-амо нію 2-((5-(адамантан-1-іл)-4-феніл-4Н-1,2,4-триазол-3-іл)тіо)ацетату. Матеріали та методи. У процесі роботи дослідили чотири групи допоміжних речовин, котрим притаманні різні фізичні, технологічні властивості. Вивчаючи чотири якісні фактори, використовували один із планів дисперсійного аналізу -чотирифакторний експеримент на основі гіпер-греко-латинського квадрата. Досліджували 16 допоміжних речовин, більшість із них з'явились на ринку в останні роки, та немає відомостей про їхнє використання у фармацевтичній технології під час створення таблетованих лікарських форм. У дослідах використали сучасне обладнання для визначення однорідності маси таблеток, стиранності (прилад для визначення стиранності Pharmatest D-63512 Hainburg, ФРН), часу розпадання (ERWEKA D-63150, ФРН) і таблетопрес (Республіка Білорусь). Результати. Враховуючи фармако-технологічні властивості та результати морфометричних дослідів, запропонований метод вологої грануляції для отримання таблеток адамантан-1-амонію 2-((5-(адамантан-1-іл)-4-феніл-4Н-1,2,4-триазол-3-іл)тіо)ацетат. Висновки. Досліджений вплив чотирьох груп допоміжних речовин на технологічні характеристики таблеток адамантан-1-амо нію 2-((5-(адамантан-1-іл)-4-феніл-4Н-1,2,4-триазол-3-іл)тіо)ацетату та підтверджено можливість їх отримання методом прямого пресування. Підібрані оптимальні допоміжні речовини та розроблений склад таблеток. Ключові слова: адамантан, 1,2,4-триазол, таблетки, допоміжні речовини, волога грануляція, нейролептики. Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. -2017. -Т. 10, № 2(24). -С. 156-161 157 Обґрунтування вибору допоміжних речовин з метою створення таблеток адамантан-1-амонію 2-((5-(адамантан-1-іл)-4-феніл... Excipients choice justification for the creation of Adamantane-1ammonium 2-((5-(adamantane-1-yl)-4-phenyl-4H-1,2,4-triazole-3-yl)thio)acetate tablets by the method of wet granulation (part 2) V. M. Оdyntsova, O. S. Bidnenko Introduction. The compound adamantane-1-ammonium 2-((5-(adamantane-1-yl)-4-phenyl-4H-1,2,4-triazole-3-yl)thio)acetate was first synthesized at the Department of Toxicology and Inorganic Chemistry (Zaporizhya State Medical University), and received the name "Adatryn". According to pharmacological studies, it shows neuroleptic properties and can be used in pill form, as most neuroleptics. Thus it is important to develop pills technology of adamantane-1-ammonium 2-((5-(adamantane-1-yl)-4-phenyl-4H-1,2,4-triazole-3-yl) thio)acetate. During pharmacological studies the optimum dose at one time was 70 mg. The aim of this work was to study the effect of different groups of excipients on pharmaco-technological properties of adamantane-1ammonium 2-((5-(adamantane-1-yl)-4-phenyl-4H-1,2,4-triazole-3-yl) thio) acetate tablets. Materials and methods. In the process, we studied four groups of adjuvants, which have various physical and technological properties. In the study of four qualitative factors we used one of dispersion analysis plans -four-factor experiment based on hyper-Greco-Latin square. 16 Excipients were studied, most of which have appeared on the market in recent years and there is no information about their use in pharmaceutical technology in creation of tablet dosage forms. In the experiments we used modern equipment to determine the mass uniformity of drugs, abrasion (abrasion device to determine Pharmatest D-63512 Hainburg, Germany), the time of disintegration (ERWEKA D-63150, Germany), and drugpres (Belorussia). Results and discussion. Given pharmaco-technological properties and the results of morphometric studies proposed a method of wet granulation to obtain adamantan-1-ammonium 2-((5-(adamantan-1-yl)-4-phenyl-4H-1,2,4-triazole-3-yl)thio)acetate tablets. Conclusions. The influence of four groups of auxiliary substances on the technological characteristics of the adamantan-1-ammonium 2-((5-(adamantan-1-yl)-4-phenyl-4H-1,2,4-triazole-3-yl)thio)acetadote tablets, has confirmed the possibility of their obtaining by method of direct pressing. Optimal excipients and the composition of the drugs have been chosen.
doi:10.14739/2409-2932.2017.2.103758 fatcat:xptymmxxzrbbvg6aa2zss67p5i