EVALUATION OF THE USE OF E-GOVERNMENT APPLICATION IN TURKEY AS AN E-TRANSFORMATION PROJECT

Bülent KÜÇÜKERDOĞAN, Deniz YENGİN
2013 İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi  
Bilişim çağının temelinin atıldığı günümüz ortamında hızlı bir değişim yaşanmaktadır. Bu hızlı değişim sosyal yapının değişimini ve buna bağlı sistemlerin de dönüşümünü zorunlu kılmıştır. Yapılanma sürecine giren ekonomiler için önemli bir değer halini alan bilgi, gelişmişlik düzeyinin kaynağı durumundadır. Bilginin işlenmesi, iletilmesi ve saklanması gibi işlevlerin yerine getirilmesi için bilgisayar destekli uygulayımların kullanılması gerekmektedir. Bilgi teknolojileri olarak adlandırılan bu
more » ... rak adlandırılan bu araçlar "e" kavramını doğurmuş ve yaşamımıza girmesini sağlamaktadır. "e" kavramı sosyal yapı içerisinde dönüşümü zorunlu kılmaktadır. Bu çalışmada, devlet yapısının gelenekselden elektroniğe dönüşümü kavramsal çerçeveler irdelenerek açıklanmaktadır. Teknolojinin yararlı bir araç olduğu" hipotezinden yola çıkarak Türkiye'de uygulanan "E-Devlet Kapısı" anlatılmaktadır. E-Devlet Kapısı" uygulamasının kullanımının değerlendirilmesi için sormaca yöntemi kullanılmaktadır. Sormaca yöntemiyle belirlenen anket çalışması örneklem olarak seçilen İstanbul Kültür Üniversitesi akademik kadrosuna uygulanmaktadır. Toplanan veriler ışığında, hem nitel hem de nicel değerlendirmelerle çalışma irdelenmektedir.
doaj:3faea629c33b427eae4b31647701e135 fatcat:oafgfm5aizgn5i56o53barcbjm