Суспільний ідеал: деякі особливості античного розуміння

Oleksandr Dzioban
2018 Multiversum. Philosophical almanac  
У статті аналізуються погляди ідеального державного устрою, яку розв'язували філософи античності. Вперше ця проблема була поставлена софістами, одні з яких вважали, що приписи законів є довільними (штучними), тоді як веління ж природи є необхідними, а інша група софістів робила висновок, що потрібно встановлювати такі закони, які відповідають користі людей, а саме – взаємній справедливості та іншим чеснотам. В творах Платона проблема співвідношення особистості й суспільства вирішується на
more » ... ирішується на користь суспільства, що є характерним для ідеалів традиційного суспільства. На противагу Платону Аристотель не мислить ідеальне суспільство без приватної власності. З поглибленням і загостренням державної кризи вектор вирішення питання про суспільний ідеал повертався від пріоритету державності до людини, тобто до пріоритету особистісних свобод, інтересів і потреб. У формуванні елліністичного світогляду певну роль відіграла і та обставина, що ідеали Платона й Аристотеля залишилися нереалізованими на практиці. Показано, що вирішення питання про ідеальну соціальну організацію залежало від тих історичних умов і соціально-моральних позицій, в яких знаходився той чи інший автор.
doi:10.35423/2078-8142.2016.3-4.06 fatcat:3dvzfk25z5bhfbjngswjhqddp4