Jerzy Olędzki (red.), Media, reklama i public relations w Polsce, Warszawa 2005, ss. 268

Ewa Gosiewska
2007 Środkowoeuropejskie Studia Polityczne  
Jerzy Olêdzki (red.), Media, reklama i public relations w Polsce, Warszawa 2005, ss. 268. Media, reklama i public relations w Polsce to ksi¹¿ka, któr¹ stanowi¹ referaty wyg³oszone na konferencji pod tym samym tytu³em oraz zapis tocz¹cej siê w jej trakcie dyskusji. Spotkanie zosta³o zorganizowane przez Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, 28 stycznia 2005 r. Omawian¹ pracê zredagowa³ prof. Jerzy Olêdzki, kierownik Miêdzyzak³adowej Pracowni Marketingu Medialnego i Public Relations
more » ... i Public Relations ID UW. Podstawowym zadaniem konferencji by³o zwrócenie uwagi na problem nieuczciwych dzia³añ komunikacyjnych w Polsce. To niestety fakt. Dlatego takie inicjatywy s¹ jak najbardziej potrzebne. W jednym miejscu spotkali siê przedstawiciele: prasy, public relations i reklamy. Zmierzenie poziomu komercji w mediach nie jest proste, a do koñca tak¿e raczej niemo¿liwe. Tym niemniej etyka w tej bran¿y, a tak¿e uczciwa synergia trzech tytu³owych podmiotów jest konieczna, podobnie jak edukacja w tym zakresie. ród³em tematów i problemów, zawartych w omawianej pozycji -bêd¹cej niejako owocem konferencji, by³ raport kampanii "Czyste informacje", przygotowany na zlecenie Polskiego Zwi¹zku Firm Public Relations i pooewiêcony czystooeci przekazu dziennikarskiego oraz uzale¿nienia przedstawianych w prasie informacji od oewiata polityki i biznesu. Do niedawna nieuczciwe praktyki w komunikacji spo³ecznej by³y tematem niemal tabu. Medialnie zaczêto nag³aoeniaae ten problem, zw³aszcza wraz z wy-p³yniêciem afery Rywina, a omawiana ksi¹¿ka stanowi zapis pierwszej, publicznej debaty na ten temat. Debaty z udzia³em przedstawicieli oerodowisk, w których czêsto ³amane s¹ zasady uczciwej wspó³pracy. Ksi¹¿ka jest zapisem dyskusji, w której "czarnymi bohaterami" s¹ zjawiska kryptoreklamy oraz korupcji. Pierwsz¹ czêoeae publikacji stanowi¹ wyg³oszone na konferencji referaty, drug¹ zaoe sprawozdania z czterech paneli dyskusyjnych. Mankamentem "martwego zapisu" w porównaniu z "¿yw¹ dyskusj¹" jest brak opracowania niektórych pe³nych emocji wyst¹pieñ. To tylko dowód na to, ¿e bezpooeredniego udzia³u w rozmowie, pozwalaj¹cej na wymianê opinii niestety ksi¹¿ka nie jest w stanie zast¹piae. Ich brak w odredakcyjnej notce Jerzy Olêdzki t³umaczy niedostarczeniem pisemnych uwag przez wszystkich dyskutantów. Referat profesora stanowi jednoczeoenie wstêp opracowania, co zreszt¹ sugeruje tytu³ Prolog nowego etapu komunikacji spo³ecznej. Co prawda przynajmniej kilka ooerodków naukowych w Polsce mo¿e siê oburzyae na stwierdzenie Autora, i¿ Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego jest najprawdopodobniej jedyn¹ w naszym kraju akademick¹ pla-cówk¹ kszta³c¹c¹ na piêcioletnich studiach magisterskich fachowców w dwóch wa¿nych spo³ecznie zawodach, jakim jest dziennikarstwo i public relations. Jerzy Olêdzki zwraca uwagê na koniecznooeae koegzystencji public relations i dziennikarstwa. Autor pokazuje b³êdy pope³niane przez oba oerodowiska, przy-Recenzje Recenzje Recenzje SP 1 '07 Recenzje
doi:10.14746/ssp.2007.1.19 fatcat:wt7uvfpkbfapzbyrsi77ocbhoe