Initial antibiotic therapy of neonatal sepsis

Milos Jesic, Maja Jesic, Svjetlana Maglajlic, Marija Lukac, Sanja Sindjic, Dragana Vujovic, Slobodanka Grkovic
2004 Srpski Arhiv za Celokupno Lekarstvo  
RADOVI 49 KRATAK SADRŽAJ Sigurno je da u svim istorijskim periodima bakterijski uzročnici neonatusne sepse i wihova osetqivost na antibiotike nisu bili isti. Međutim, u literaturi se tek u posledwe tri godine pojavquju brojni radovi koji potvrđuju ovu konstataciju. U skladu s tim čiwenicama, analizirali smo bakterijske uzročnike neonatusne sepse kod bolesnika na Univerzitetskoj dečjoj klinici u Beogradu i wihovu osetqivost na antibiotike, kako bismo odredili najefikasniju inicijalnu antibiotsku
more » ... cijalnu antibiotsku terapiju. U periodu od januara 2001. do juna 2004. godine lečeno je 35 novorođenčadi uzrasta od jednog dana do 30 dana sa pozitivnim nalazom hemokulture. Gram-negativne bakterije su bile uzročnici sepse kod 57% bolesnika (Pseudomonas -20%, Klebsiella -20%, E. coli -8,5% i Acinetobacter -8,5%), a Gram-pozitivne kod 43% ispitanika (koagulaza-negativan stafilokok -14%, Staphylococcus epidermidis -14%, Staphylococcus aureus -9%, Streptococcus grupe B -3%, Lysteria monocytogenes -3%). Bakterije su bile najosetqivije na karbapeneme (85-89%), zatim amikacin (68%), cefalosporine treće generacije (47-50%), dok je osetqivost na gentamicin bila mawa od očekivane (48,5%). Osetqivost na ampicilin (8%) je potvrdila visok stepen rezistencije. Sve izolovane stafilokoke su bile osetqive na vankomicin, a ukupna meticilinska rezistencija bila je 46%. Među predloženim inicijalnim kombinacijama antibiotika najveća je osetqivost na cefotaksim i amikacin (74%). Osetqivost na ostale kombinacije lekova bila je 51-71%. Najadekvatnija inicijalna kombinacija antibiotika za neonatusnu sepsu je cefotaksim i amikacin. Najadekvatniji antibiotik za nozokomijalnu sepsu je karbapenem. Kquène reèi: novorođenče, sepsa, bakterijski uzročnici, inicijalna antibiotska terapija.
doi:10.2298/sarh04s1049j pmid:15615466 fatcat:7wsljh3uojhedj7bfacypkg3oy