SOSYAL PAYLAŞIM AĞLARINDA FOTOĞRAF, YER/MEKÂN BİLDİRİM PAYLAŞIMLARI VE MAHREMİYET: FACEBOOK ÖRNEĞİ

EBRU ÇETİN
2015 Journal of International Social Research  
Öz Sosyal paylaşım ağları; bireylerin kendilerini etkili biçimde ifade edebildikleri aynı zaman da paylaşımda bulunabilecekleri ortamlar sunması açısından bilgi ve iletişim teknolojilerinde önemli bir konuma sahiptir. Facebook'un kişilerarası iletişim üzerine en önemli etkileri arasında 'kişilerin bu ortamda görme ve göstermeye dayalı yeni bir iletişim şekli edinmeleri ve bunun sonucunda mahremiyet algılarının dönüşüme uğraması' gösterilmektedir. Çalışmanın konusunu, Facebook'da fotoğraf ve
more » ... 'da fotoğraf ve mekan paylaşımları ve Facebook'a ilişkin algılarının mahremiyet kaygısı üzerindeki etkileri oluşturmaktadır. Makalede Facebook'la ilgili literatürde yer alan çalışmalar, Facebook ve mahremiyet ekseninde incelenecek ve bireylerin mahremiyet anlayışında yaşanan dönüşümün resmi ortaya konmaya çalışılacaktır. Anahtar Kelimeler: Sosyal Paylaşım Ağları, Mahremiyet, Facebook, Fotoğraf Paylaşımı. Abstract Social media networks have important part in information and communication technologies which provide environments for individuals to express themselves efficiently and share their ideas. It is indicated that one of most significant effects of Facebook on interactions between individuals is to make them start obtaining a new communication type which is based on showing, watching and being watched and as a result the transformation of their understanding of privacy. This study aims to reveal the effects of photography and location sharing on Facebook and their perceptions of Facebook on privacy related concerns. In this paper, Facebook related works in the literature will be examined in terms of Facebook and privacy and it will be tried to draw a picture of the transformation in understanding of privacy of individuals.
doi:10.17719/jisr.20154115057 fatcat:w7r53bpjibbs5ktnvdn7bavfha