Investigation of the University Students' Opinions About Complementary and Alternative Medicine Methods Used by Them for Coping Stress Perception Levels

Tuğba Aydın Yıldırım, Berna Köktürk Dalcalı, Elnaz Bagheri Nabel
2018 Ankara Medical Journal  
Öz Amaç: Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin algıladıkları stres düzeyi ve stresle baş etmede kullandıkları geleneksel ve tamamlayıcı tıp (GETAT) yöntemlerine ilişkin görüşleri değerlendirilmiştir. Materyal ve Metot: Araştırmanın evrenini Karabük Üniversitesi Safranbolu Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan on beş programda (I. ve II. Öğretim) öğrenim gören 2754 öğrenci oluşturmuştur. Örneklem, tabakalı örnekleme yöntemi ile tüm programlardan çalışmayı katılmayı kabul eden 356 öğrenci
more » ... n 356 öğrenci tarafından oluşturulmuştur. Veriler; araştırmacılar tarafından literatür taranarak hazırlanan sosyo-demografik soru formu (öğrencilerin kişisel verileri, geleneksel ve tamamlayıcı tıp (GETAT) ilişkin görüşlerini içeren) ve Algılanan Stres Düzeyi Ölçeği ile toplanmıştır. Bulgular: Sonuç olarak üniversite öğrencilerinin GETAT kullanımı hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları, orta düzeyde strese sahip oldukları ve GETAT kullanımının öğrencilerin stres düzeyleri üzerine etki etmediği saptanmıştır. Sonuç: Gençlerin GETAT konusunda yeterli bilgiye ulaşabilmesi için öncelikle sağlık personelinin eğitimi önemlidir. Ayrıca, geniş bir örneklem grubuyla ve kontrol grubu içeren araştırmaların literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Anahtar kelimeler: Üniversite öğrencileri, algılanan stres, geleneksel ve tamamlayıcı tıp Abstract Objectives: In this study, university students' perceived stress level and their opinions about the traditional and complementary medicine (TCAM) methods used by them for stress coping were evaluated. Materials and Methods: The universe of the study was constituted by 2754 students who were educated in fifteen programs (1st and 2nd education) in the Karabuk University Safranbolu Vocational High School. The sample was constituted by 356 students from all the programs who accepted to participate in the study, by stratified sampling method. The data was collected with a sociodemographic questionnaire prepared after going over the relevant literature (containing students' personal data, their opinions about traditional and complementary medicine (TCAM)) and the Perceived Stress Scale. Results: As a conclusion, it was determined that university students did not have enough knowledge about using TCAM, had moderate stress, and using TCAM did not affect students' stress levels. Conclusion: Training of the health personnel is important for the young to reach satisfactory knowledge about TCAM. In addition, it is thought that researches with larger sample groups and including a control group will contribute to the literature.
doi:10.17098/amj.497294 fatcat:75h23fvtlze5bgilijqesiq6ee