مبنای مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به قانون مجازات سال 1392

Javad Sarkhosh, اسوار، مرضیه
2019 Zenodo  
امروزه دانش پزشکی با پیشرفت های جدید رو به رو است . به طوری که روزانه این علم دستاوردهای جدیدی را کسب می کند که برای اجرایی شدن آنها لازم است بیماران در اختیار پزشکان قرار بگیرند در نتیجه این دستاوردها با جان آدمیان در ارتباط است پس پزشکی همانطور که شغل خطیر ، مهم و پر خطر است که ممکن است باعث صدمه به انسان ها شود به دلیل پزشکان باید با خیال آسوده به مداوا بپردازند زیرا در این صورت همواره ترس از مسئولیت را دارند که باعث می شود دانش پزشکی به بن بست کشیده شود و پیشرفتی نداشته باشد . به همین دلیل
more » ... اشد . به همین دلیل قانون مجازات جدید مبنای مسئولیت پزشک را بر تقصیر گذاشته است . یعنی پزشکانی که با رضایت بیماران بدون بی احتیاطی و بی مبالاتی اقدام به مداوا کنند مسئول نیستند مگر آنکه تقصیر آنها ثابت شود . همچنین در شرع مقدس اسلام راهی را پیش روی پزشکان گذاشته اند که آن برگه برائت است که باید پیش از اقدام به معالجه از بیماران حکم برائت بگیرند البته این حکم باعث عدم مسئولیت آنها نمی شود بلکه مسئولیت آنها را تقلیل می کند. حال در این نوشتار در کوشش آن هستیم که جایگاه مسئولیت را نسبت به پزشکان مشخص نماییم .
doi:10.5281/zenodo.3692849 fatcat:dsovcl2ogjaf5f2akibmtf2m34