Forskningen på boligsosiale virkemidler rettet mot vanskeligstilte på boligmarkedet i Norge 2005–2018

Jardar Sørvoll
2018 Tidsskrift for boligforskning  
Virkemidlenes effekter i det selektive, markedsstyrte og boligeierdominerte norske boligregimet Research on housing policy instruments aimed at the disadvantaged in the housing market in Norway 2005-2018 The effects of policy instruments in a housing regime dominated by means-testing, market mechanisms and homeownership Jardar Sørvoll OsloMet -Storbyuniversitetet, SVA Senter for arbeids-og velferdsforskning, Velferdsforskningsinstituttet NOVA jarso@oslomet.no SAMMENDRAG Artikkelen er en analyse
more » ... kelen er en analyse av den samfunnsvitenskapelige forskningen på boligsosiale virkemidler rettet mot vanskeligstilte på boligmarkedet i Norge mellom 2005 og 2018. Med støtte i den tredje kunnskapsoppsummeringen på feltet behandler artikkelen forskningen om kommunale boliger, bo-oppfølgningstjenester og boligøkonomiske virkemidler. I gjennomgangen av forskningen på feltet fremheves blant annet verdifulle beskrivelser av boligsosial praksis og boforholdene i kommunale boliger samt forskning som påviser eller sannsynliggjør husholds-eller samfunnseffekter av de boligsosiale virkemidlene. Artikkelen konkluderer med at det er behov for mer forskning om de boligsosiale virkemidlenes effekter som tar den kontrafaktiske forståelsen av kausalitet på alvor. På den annen side argumenteres det for at studier av virkemidlenes virkninger ikke bør gå på bekostning av forskning på det norske selektive, eierdominerte og markedsbaserte boligregimets konsekvenser for vanskeligstilte. Vanskeligstiltes boligsituasjon påvirkes ikke kun av politiske This article is downloaded from www.idunn.no.
doi:10.18261/issn.2535-5988-2018-01-04 fatcat:catbjvistbho3ly75trzp6audu