The home appliance (r)evolution, a case study of how to include global justice in a STEM teaching sequence in secondary education

David Campeny i Ayala, Àngel Gallart Portas
2020 Ciències: revista del professorat de ciències de Primària i Secundària  
Resum • L'aprenentatge de qualsevol contingut STEM també pot incloure la mirada de la justícia global per tal de promoure el pensament crític entre l'alumnat convidant-lo a ser protagonista d'una acció de transformació social. En aquest sentit, la (r)evolució dels electrodomèstics és una seqüència didàctica que fou concebuda dins del grup de treball EduglobalSTEM per a treballar l'electricitat i els estereotips de gènere a les matèries de tecnologia i tecnologia industrial I de segon d'ESO i
more » ... mer de batxillerat respectivament. The home appliance (r)evolution, a case study of how to include global justice in a STEM teaching sequence in secondary education Abstract • Learning about any STEM content can also include the view of global justice in order to promote critical thinking among students by inviting them to be the protagonists of an action of social transformation. In this sense, the (r)evolution of home appliances is a didactic sequence that was conceived within the EduglobalSTEM working group to work on electricity and gender stereotypes in Technology and Insdustrial Technology subjects in 2nd of ESO and 1st of Batxillerat respectively.
doi:10.5565/rev/ciencies.430 fatcat:lry35iilh5bn7ecn4mp6ou5cee