β-talasemi major hastası çocuk ve ergenlerdeki uyku sorunları

Serkan Güneş
2019 Cukurova Medical Journal  
Öz Purpose: The aim of this study was to compare the sleep problems between children and adolescents with βthalassemia major and healthy controls. Materials and Methods: This study was a case-control survey of children and adolescents with β-thalassemia major. The sample consisted of 76 children and adolescents in the patient group and 68 healthy children and adolescents in the control group, with an age range of 8-16 years. Subjects were recruited from the Department of Child and Adolescent
more » ... d and Adolescent Psychiatry in Hatay State Hospital between January and December 2018. Children and adolescents with β-thalassemia major were consulted from the Department of Pediatric Hematology. The Children's Sleep Habits Questionnaire (CSHQ) was used to evaluate sleep problems between the groups. Results: Mean age of the patient group was 11.66 (SD = 3.22) years, and 47.4% (N = 36) were males. Control group had a mean age of 12.84 (SD = 3.12) years, and 47.1% (N = 32) were males. Total score, night waking and sleep disordered breathing subscores of CSHQ were significantly higher in children with β-thalassemia major than healthy children. Conclusion: As there are more sleep problems in children and adolescents with β-thalassemia major than in healthy children, detailed studies are needed. Amaç: Bu çalışmada, β-talasemi major hastası çocuk ve ergenler ile sağlıklı kontroller arasındaki uyku sorunlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Bu çalışma, β-talasemi major hastası çocuk ve ergenlerin vaka kontrol araştırmasıydı. Örneklem, yaşları 8-16 arasında değişen, hasta grubundaki 76 çocuk ve ergen ile kontrol grubundaki 68 sağlıklı çocuk ve ergenden oluşmaktaydı. Ocak ve Aralık 2018 tarihleri arasında Hatay Devlet Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kliniği'ne başvuran hastalar çalışmaya dahil edildi. β-talasemi major hastası çocuk ve ergenler Çocuk Hematoloji Kliniği'nden konsültasyon istemiyle yönlendirildi. Gruplar arasındaki uyku problemlerini değerlendirmek için Çocuk Uyku Alışkanlıkları Anketi (ÇUAA) kullanıldı. Bulgular: Hasta grubunun yaş ortalaması 11.66 (SD = 3.22) yıldı ve %47.4'ü (N = 36) erkekti. Kontrol grubunda ortalama yaş 12.84 (SD = 3.12) yıldı ve %47.1'i (N = 32) erkekti. ÇUAA toplam skoru, gece uyanma ve uykuda solunum bozukluğu alt skorları, β-talasemi major hastası çocuklarda sağlıklı çocuklardan anlamlı olarak daha yüksekti. Sonuç: β-talasemi major hastası çocuk ve ergenlerde sağlıklı çocuklardan daha fazla uyku sorunları olduğu için ayrıntılı çalışmalara ihtiyaç vardır.
doi:10.17826/cumj.526857 fatcat:jzybp4hy2bdctj4kaphp5wrrf4