»Lah blatschem gotovina?«: jezikovni profil uporabnika slovenščine na najnižji ravni [chapter]

2022 Na stičišču svetov: slovenščina kot drugi in tuji jezik  
V prispevku skušamo odgovoriti na vprašanje, kako opredeliti uporabnika na najnižji prepoznavni ravni Skupnega evropskega jezikovnega okvira (A1), pri čemer izhajamo iz izkušenj z izpiti iz znanja slovenščine na vstopni ravni. Na tej ravni si je še posebej težko zamišljati tipičnega govorca in govorko, saj njun raznojezični profil izrazito omejujejo trenutne osebne okoliščine (jezikovnega) delovanja, sporazumevanje pa je zaznamovano z medjezikovnim prepletanjem/prehajanjem. jezikovni profil,
more » ... iti iz znanja slovenščine kot drugega ali tujega jezika, vstopna raven, jezikovno prepletanje, Skupni evropski jezikovni okvir This article considers how to define the user of a target language. The focus is on users at the lowest level of the Common European Framework of Reference (A1) taking the Slovenian language exams at the breakthrough level. At this level, it is particularly difficult to imagine typical language users because their plurilingual profile is constrained by the current personal situation in which they (linguistically) act, and their typical communication strategy is translanguaging. language profile, Slovenian language exams, breakthrough level, translanguaging, Common European Framework of Reference for Languages Jezikov ne moremo opredeljevati po ravneh -še manj pa ljudi. (Müller, Wertenschlag 2005: 7-8) 1 Uvod V prispevku 1 razmišljamo o jezikovnem profiliranju uporabnic in uporabnikov 2 slovenščine kot neprvega jezika. Jezikovno profiliranje razumemo kot opis posamez nikove jezikovne zmožnosti v različnih sporazumevalnih dejavnostih in ob različnih jezikovnih opravilih, ki jih uporabniki običajno obvladajo na različnih
doi:10.4312/obdobja.41.99-108 fatcat:is6kbxgrzbc27hxahsdmlmdnxu