Epikarst zone of a karst aquifer – its characteristics and importance in karst hydrogeology

Branka Trček
2002 Geologija  
GEOLOGIJA 45/2, 573-578, Ljubljana 2002 UVOD V Sloveniji in drugje po svetu postaja podzemna voda kra{kih vodonosnikov vse po-gostej{i vir za vodooskrbo prebivalcev. S tem postaja vse pomembnej{i tudi {tudij mehanizmov toka in prenosa snovi v kra{kem vodonosniku. Le-ta je bil tudi predmet mojega raziskovalnega dela, ki sem ga opravila v Lastnosti epikra{ke cone kra{kega vodonosnika in njen pomen v kra{ki hidrogeologiji Epikarst zone of a karst aquifer -its characteristics and importance in
more » ... importance in karst hydrogeology Branka TR^EK Geolo{ki zavod Slovenije, Klju~ne besede: kra{ki vodonosnik, nezasi~ena cona, epikra{ka cona, hidrogeolo{ke in hidravli~ne lastnosti Key words: karst aquifer, unsaturated zone, epikarst zone, hydrogeologic and hydraulic properties Kratka vsebina Predmet raziskave je epikra{ka cona, ki je pomemben del kra{kega vodonosnika, {e posebej s stali{~a hidrodinamike. Študijsko izhodi{~e je hipoteza, ki predpostavlja, da pomemben del napajanja kra{kega vodonosnika izvira hitro in v koncentrirani obliki iz epikra{ke cone. Hipoteza je argumentirana na podlagi rezultatov {tudije, ki se nana{a na kra{ki vodonosnik v zaledju izvira Hubelj, in rezultatov {tevilnih predhodnih raziskav {irom po svetu. Sinteza vseh podatkov je omogo~ila opis najpomembnej{ih lastnosti epi-kra{ke cone, njene vloge pri hidravli~nem obna{anju kra{kega vodonosnika ter posledic, ki iz tega izhajajo. Abstract The karst aquifer's epikarst zone is a subject of the research. It is an important part of the aquifer, particularly from a hydrodynamic point of view. The study background is a hypothesis supposing that an important part of a karst aquifer's recharge arrives, rapidly and in concentrated form, from the epikarst zone. The hypothesis is argued on basis of results of the study referring to the karst aquifer in the catchment area of Hubelj spring and results of many previous researches from all over the world. The synthesis of all data produces information on main characteristics of the epikarst zone, its role in aquifer's hydraulic behaviour and the resulting consequences.
doi:10.5474/geologija.2002.067 fatcat:uxtghctppjgybo437iojf7mzfi