Catholicism and suicidal behaviour in Poland
Religia katolicka a zachowania suicydalne w Polsce

Aleksandra Kielan, Katarzyna Bąbik, Ilona Cieślak, Paula Dobaczewska
2017 Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu  
Streszczenie Wprowadzenie. Religia, w której wychowuje się człowiek ma wpływ na kształtowanie się jego tożsamości, która jest silnie związana z powstawaniem pozytywnych wzorów zdrowia psychicznego. Jedną z konsekwencji zachwiania tych wzorców może być podjęcie próby odebrania sobie życia. Cel pracy. Niniejsza praca miała na celu dokonanie przeglądu literatury naukowej w zakresie: 1. Mechanizmów kształtowania się tożsamości człowieka ze szczególnym uwzględnieniem tożsamości religijnej. 2.
more » ... ligijnej. 2. Stanowiska Kościoła katolickiego wobec zjawiska samobójstwa. 3. Wpływu religii katolickiej na zachowania samobójcze. Skrócony opis stanu wiedzy. Według statystyk Światowej Organizacji Zdrowia, ponad 800 tys. Ludzi corocznie popełnia samobójstwo, a zdecydowanie większa liczba próbuje odebrać sobie życie. Kościół katolicki traktuje samobójstwo jako ciężkie naruszenie piątego przykazania Dekalogu. Zjawisko samobójstwa jest potępiane w religii katolickiej, jednak nie potępia się samych samobójców. Według Kościoła katolickiego osoba, która próbuje odebrać sobie życie, jest niepoczytalna, a sam akt samobójstwa uważa się za nienaturalny, ponieważ stoi on w sprzeczności z naturalnym dążeniem człowieka do życia. Religijność może zmniejszać ryzyko podjęcia zachowań samobójczych. Podsumowanie. Kościół pełni ważną rolę zarówno w prewencji, jak i postwencji zachowań samobójczych. Należy zastanowić się nad rolą Kościoła w niesieniu pomocy osobom z tendencjami samobójczymi oraz nad najbardziej efektywnym wykorzystaniem potencjału religii katolickiej do zapobiegania zachowaniom autodestrukcyjnym. Adres do korespondencji: Abstract Introduction. The religion in which an individual is brought up has an impact on the development of the person's identity, which is strongly related with the formation of positive patterns of psychological health. Suicidal attempt may be one of the consequences of disturbance of these psychological health patterns. Objective. The aim of the presented study was a review of the scientific literature in the fields of: 1. mechanisms of shaping the identity of a person with particular regard to religious identity; 2. attitude of the Catholic Church towards the phenomenon of suicide; 3. influence of the Catholic religion on suicidal behaviour. Brief description of the stste of knowledge. According to the WHO statistics, over 800,000 people commit suicide annually, and a much greater number of people attempt to commit suicide. The Catholic Church considers suicide as a severe violation of the Fifth Commandment of the Decalogue; however, it does not condemn the victim. According to the Catholic Church, the person who attempts to take own life is mentally unbalaced, because this act is unnatural and against the natural human desire to live. Religiosity may decrease the risk of underaking suicidal behaviours. Summary. The Church plays an important role in theprevention of suicidal behaviours, as well as in post-intervention. It is necessary to consider the role of the Church in helping people with suicidal tendencies, and the most effective use of the potential of Catholicism to prevent self-destructive behaviour.
doi:10.26444/monz/74271 fatcat:ehpnldqzwvaancwgl5dyiyeley