Struktura zatrudnienia a ekonomia w robotyzacji procesów spawalniczych

Monika Restecka
2014 Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review  
Streszczenie Ciągły rozwój robotyzacji procesów produkcyjnych dyktuje niższe ceny rynkowe konstrukcji i wyrobów spawanych. Wdrożenie robotów spawalniczych w danym przedsiębiorstwie wiąże się z szeregiem zmian organizacyjnych także w strukturze zatrudnienia. Przedstawiono wpływ robotyzacji na zatrudnienie, kwalifikacje personelu oraz bezpieczeństwo i higienę pracy. Pokazano również możliwości pozyskiwania środków m.in. z funduszy unijnych na inwestycje w roboty i automaty przemysłowe. Abstract
more » ... mysłowe. Abstract Constant development of robotic manufacturing processes dictates lower market prices of welded structures and products. Implementation of welding robots is connected with many organizational changes, also in the structure of employment. The robotics influence on employment, personnel qualifications, and occupational health and safety are shown in this article. The possibility of obtaining money, among others, from EU funds for investment in industrial robots and machines is also described in the article.
doi:10.26628/ps.v87i5.231 fatcat:tgjoijlzwbekhd7matnpi2uf4m