Political aspect of culture studies: Ways and sideways

Jelena Djordjevic
2015 Kultura  
Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град Са же так:Овајрадпо ла зиодпрет по став кедасуСту ди јекул ту ре им прег ни ра не по ли тич но шћу. Пра те се основ не те о риј ске прет по став кеСту ди јакул ту речи јајепр во бит науло габи ладасепро на ђуно ваин тер пре та тив насред стваиме то до ло ги једабиве ли кепро ме неудру штвуикул ту риод'60тихго ди напро шлогве ка мо гледасету ма ченановна чин.Уопре ципре маели ти стич ким кон цеп ци ја макул ту реонете
more » ... кул ту реонете жедаде мо кра ти зу јусхва та њакул ту реобич ногчо ве ка,спро ве дуви ше ди мен зи о нал нукри ти кукул ту река пи та ли змару ко во де ћиселе ви чар скимиде ја маиис ку стви ма. Циљјебиодасеми мозва нич нихин сти ту ци јаотво рено випу те визаобра зо ва њејав нихин те лек ту а ла ца.Подсна жнимути ца јем пост мо дер ни змаиод го ва ра ју ћихте о ри ја,онепо ста јуза го вор ни цира ди кал ногкул ту ра ли зма,и,па ра док сал но,та лацгло ба ли змаи иде о ло ги јенео ли бе ра ли зма.Радпра тикон цеп теииде јенако јесе сту ди јекул ту реосла ња јудо во де ћидооветран сфор ма ци је. Кључ нере чи:сту ди јекул ту ре,нео ли бе ра ли зам,дис курс,по ли ти ка,раз ли ка,хи брид ност Сту ди јекул ту ре,иликул ту рал несту ди је,иликул тур несту ди је,за ви сиодто гакоихка кона зи ва,пред ста вља јуши ро копо љеуко месеиз у ча вакул ту рауужемиуши ремзна че њуре чи,пасета коче стопре пли ћусапо ли ти ко ло шким сту ди ја ма,умет нич комкри ти ком,ме диј скимсту ди ја ма,со ци о ло ги јом, исто ри јом умет но сти, со ци о ло ги јом кул ту ре, ан тро по ло ги јом,књи жев номкри ти ком,да клесамно штвом ху ма ни стич ких и дру штве них ди сци пли на ко је да нас, у ин тер и мул ти ди сци пли нар ним пре пле ти ма, од у ста ју од ЈЕЛЕНА ЂОРЂЕВИЋ UniversityinBelgrade,FacultyofPoliticalSciences,Belgrade POLITICALASPECTOFCULTURESTUDIES-WAYSANDSIDEWAYS Abstract This paper proceeds from an assumption that culture studies are impregnated with political meaning. It examines basic theoretical presumptions of culture studies whose original role was to discover newmeansofinterpretationandmethodologiesinordertoexplainthe bigchangesinthesocietyandcultureinthe1960ies.Opposedtothe elitistcultureconcepts,theyaimtodemocratizetheunderstandingof culture by the common man, carry out a multidimensional criticism of the capitalist culture starting from leftist ideas and experiences. Theaimwastopavenewwaysforeducationof"publicintellectuals" outsideofficialinstitutions.Understronginfluenceofpostmodernism and related theories, they have advocated radical culturalism and, paradoxically,becamehostagetoglobalismandneoliberalideologies. Thisstudyexaminestheconceptsandideasthatculturestudiesrelied on,leadingtosuchtransformation.
doi:10.5937/kultura1546011d fatcat:huohnwhyufa6xm6nmamklg3afa