The hidden spatial nature of the Czechoslovak Federation. Role of the National Councils in 1989-1992 transformations
Skrytá prostorovost československé federace. Role národních rad v transformacích 1989-1992

Adéla Gjuričová, Tomáš Zahradníček
2021 Czech Journal of Contemporary History  
Jedním z důsledků roku 1989 ve střední a východní Evropě byl zánik nadnárodních institucí někdejšího východního bloku, zejména Rady vzájemné hospodářské pomoci a Varšavské smlouvy. Rozpadly se také všechny tři socialistické federace -Sovětský svaz, Jugoslávie i Československo. Touha po větší politické samostatnosti národních států a současně potřeba nového institucionálního zapojení rámovaly politický vývoj celého regionu. Předkládané texty z různých perspektiv sledují probouzení a artikulaci
more » ... rodnostních identit v politických institucích i veřejném mínění, jež provázely rozklad socialistických diktatur, a zejména pak zánik federálních států jako součást budování nových systémů ve všech třech zemích. Výzkumy byly poprvé prezentovány na workshopu "Konečně sami: Národní stát, reprezentace a suverenita ve střední Evropě po roce 1989" v Bratislavě ve dnech 25. a 26. září 2019; uspořádal jej Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s Historickým ústavem Slovenské akademie věd, katedrou politologie Filozofické fakulty Univerzity Komenského a Českým centrem Bratislava. Akce svedla dohromady badatele a badatelky s pamětníky z řad aktérů tehdejších událostí, se studenty i širší veřejností. Konání konference i uspořádání tematického bloku tohoto čísla Soudobých dějin/CJCH podpořila Akademie věd ČR v rámci Strategie AV21 -program č. 11 "Evropa a stát: Mezi barbarstvím a civilizací".
doi:10.51134/sod.2021.018 fatcat:dgrwja5wezaqdj353vypmdknze