When genetic tests fail – an attempt to identify victims of gas explosion caused by damage to a high-pressure gas pipeline, with reference to problems related to the retrieval of ante-mortem dental records
Gdy zawiodą badania genetyczne – próba identyfikacji ofiar wybuchu gazu spowodowanego uszkodzeniem gazociągu wysokiego ciśnienia z odniesieniem do zagadnień zdobywania zażyciowej dokumentacji stomatologicznej

Katarzyna Wochna, Jarosław Berent, Anna Smędra
2018 Archives of Forensic Medicine and Criminology  
Gdy zawiodą badania genetyczne -próba identyfikacji ofiar wybuchu gazu spowodowanego uszkodzeniem gazociągu wysokiego ciśnienia z odniesieniem do zagadnień zdobywania zażyciowej dokumentacji stomatologicznej When genetic tests fail -an attempt to identify victims of gas explosion caused by damage to a high-pressure gas pipeline, with reference to problems related to the retrieval of ante-mortem dental records Streszczenie Praca przedstawia trudny przypadek identyfikacji szczątków dwóch
more » ... tków dwóch robotników budowlanych, którzy ponieśli śmierć w wyniku wybuchu gazu. Ze względu na znaczne uszkodzenie ciał ofiar w obu przypadkach przeprowadzono badanie genetyczne i odontologiczne celem ustalenia ich tożsamości. Badania genetyczne pozwoliły zidentyfikować szczątki jednej ofiary, natomiast z uwagi na całkowite zniszczenie materiału genetycznego, charakterystyczne dla ekspozycji na długotrwałe działanie bardzo wysokiej temperatury (podobne do kremacji), ustalenie tożsamości drugiej ofiary okazało się niemożliwe. To, czego nie udało się dokonać za pomocą badań genetycznych, osiągnięto dzięki badaniom odontologicznym -na podstawie zażyciowej dokumentacji stomatologicznej. Prezentowany przypadek pokazuje, że badania uzębienia mogą stanowić alternatywę dla badań genetycznych i daktyloskopowych, mimo że znaczenie odontologii sądowej w Polsce jest nadal niedoceniane. W pracy omówiono również kwestię uzyskiwania zażyciowej dokumentacji stomatologicznej z perspektywy krajowej. Słowa kluczowe: identyfikacja odontologiczna, bardzo wysoka temperatura, degradacja DNA, skalcynowane szczątki, zażyciowa dokumentacja stomatologiczna. Abstract The paper illustrates a difficult case of personal identification of the remains of two construction workers, severely charred and calcined because of very high temperatures caused by an explosion of a high pressure gas pipeline. In both cases, genetic and odontological examinations were conducted for the purpose of victim identification. Genetic tests made it possible to identify the remains of one of the casualties. In the other case, however, identification was impossible on account of complete destruction of the victim's genetic material, which is typical of long-term exposure to extremely high temperatures (similar to cremation). Ultimately, the remains were identified on the basis of odontological examinations following the retrieval of the victim's ante-mortem dental records. The presented case shows that dental Praca poglądowa Review paper archiwum medycyny sądowej i kryminologii Wstęp Każdego roku na terenie naszego kraju znajdowanych jest wiele zwłok i szczątków ludzkich o nieustalonej tożsamości. W takich przypadkach organy ścigania muszą wdrożyć procedury mające na celu ich rozpoznanie. W Polsce głównymi metodami identyfikacji osobniczej są analiza porównawcza materiału genetycznego, odcisków palców lub identyfikacja wizualna. Ustalenie tożsamości zwłok lub szczątków ludzkich, poza sytuacjami, gdy możliwa jest identyfikacja wizualna, to proces złożony, w którym uczestniczą nie tylko specjalista medycyny sądowej wykonujący sądowo-lekarską sekcję zwłok i technik kryminalistyczny, lecz także specjaliści z innych dziedzin, takich jak genetyka sądowa, radiologia czy odontologia sądowa. Jeżeli rozpoznanie na podstawie wyglądu zewnętrznego nie jest możliwe, zastosowanie znajdują inne metody, np. z zakresu antropologii sądowej, pozwalające na identyfikację grupową -a czasem indywidualną -na podstawie cech morfologicznych szkieletu, oceny wrodzonych i nabytych zmian kostnych wykorzystującej porównanie badań obrazowych wykonanych ante mortem (AM) i post mortem (PM) czy oceny obecności implantów i ciał obcych oraz ich porównania z danymi AM. Ponadto stosuje się daktyloskopię, badania genetyczne i odontologię sądową. Użycie danej techniki zależy od okoliczności znalezienia zwłok i ich stanu oraz dostępnego materiału porównawczego. Wiarygodne wyniki dają badania genetyczne i daktyloskopowe, jednak nie zawsze da się je przeprowadzić. W takiej sytuacji z pomocą mogą przyjść porównawcze badania odontologiczne. W pracy przedstawiono przypadek, w którym zniszczenie materiału nie pozwoliło na przeprowadzenie badań genetycznych i dakty-examinations can be an alternative to genetic tests and dactyloscopy. Unfortunately, the value of forensic odontology is Poland is still underestimated. The paper also addresses the issue of retrieval of ante-mortem dental records in Poland.
doi:10.5114/amsik.2018.83096 fatcat:aqi7fijfvbdsho6lub3cjqr5qq