Spontaneous emission activity of lithosphere and seismoelectromagnetic phenomena

V. N. Shuman
2017 Geofizicheskiy Zhurnal  
doi:10.24028/gzh.0203-3100.v38i2.2016.107766 fatcat:77tm32xctjchjazj4r3nrezk4a