Development of algorithm of computer-information control by nonlinear dynamic technology

Alevtyna Pereverzieva, Anatoliy Bobukh
2018 Bulletin of the National Technical University «KhPI» Series New solutions in modern technologies  
АНОТАЦІЯ Комп'ютерно-інформаційна технологія виробництва кальцинованої соди за аміачним способом має в своєму складі основні та допоміжні комп'ютерно-інформаційні технології зі складними технологічними процесами та апаратами із замкненими циклами за матеріальними потоками. Особливість зазначених технологій полягає в зміненні характеристик в часі із-за непередбачених порушень технологічного режиму за рахунок наявності агресивних та абразивних середовищ, які кристалізуються. Окрім того, основні
more » ... рім того, основні технології комп'ютерно-інформаційної технології виробництва кальцинованої соди за аміачним способом відносяться до нелінійних динамічних технологій. Однією із основних технологій є комп'ютерно-інформаційна технологія регенерації газів із розчинів технології виробництва кальцинованої соди за аміачним способом із метою насичення очищеного розсолу з отриманням амонізованого розсолу заданої якості. Наявність замкнених циклів аміаку та двооксиду вуглецю значно ускладнює управління цією технологією. Одним із завдань, що виникають при розробці комп'ютерно-інформаційного управління нелінійними динамічними технологіями, є розробка досить простих і зручних для обчислення алгоритмів управління такими технологіями. Це пов'язано в першу чергу з тим, що рішення задачі комп'ютерно-інформаційного управління нелінійними динамічними технологіями в традиційній постановці і загальноприйнятими методами призводить до складних обчислювальних процедур, що є складним для управління в реальному масштабі часу. Тому певний інтерес представляють алгоритми управління, що дозволяють спростити процес управління нелінійними динамічними технологіями без втрати його якості. Розробку алгоритмів таких реальних технологій виконують із застосуванням пасивних експериментів. У роботі розроблений алгоритм комп'ютерноінформаційного управління нелінійною динамічною технологією регенерації газів із розчинів технології виробництва кальцинованої соди за аміачним способом із метою насичення очищеного розсолу з отриманням амонізованого розсолу заданої якості, який принципово відрізняється простотою реалізації і високою швидкодією, має властивості, близькими до властивостей оптимальних алгоритмів, і має здатність, при постійному коригуванні моделей, адаптуватися до властивостей нелінійних динамічних технологій. Окрім того, розроблений алгоритм забезпечує зниження собівартості вихідного продукту, істотно спрощує та сприяє покращенню процесу комп'ютерно-інформаційного управління нелінійними динамічними технологіями за допомогою сучасних багатофункціональних, високопродуктивних, багатоканальних, швидкодіючих і надійних мікропроцесорних контролерів зі спеціальними програмами. Ключові слова: виробництво кальцинованої соди; комп'ютерно-інформаційне управління; нелінійні динамічні технології; алгоритм; адаптація; мікропроцесорні контролери. ABSTRACT The computer-information technology of the production of soda ash in the ammoniac way consists of basic and auxiliary computer-information technologies with complex technological processes and devices with closed cycles on material flows. The feature of these technologies is to change the characteristics in time due to unforeseen violations of the technological regime due to the presence of aggressive and abrasive media that crystallize. In addition, the main technologies of computer-information technology for the production of soda ash in the ammoniac way relate to nonlinear dynamic technologies. One of the main technologies is the computer-information technology of gas regeneration from solutions of the technology of production of soda ash in an ammoniac way in order to saturate the purified brine to obtain the ammonized brine of a given quality. The presence of closed cycles of ammonia and carbon dioxide significantly complicates the management of this technology. One of the problems arising in the development of computer-information management by nonlinear dynamic technologies is the development of a rather simple and convenient way to calculate algorithms for managing such technologies. This is primarily due to the fact that solving the problem of computer-information management by nonlinear dynamic technologies in the traditional formulation and commonly used methods leads to complex computational procedures that are difficult to manage in real time. Therefore, certain interests are management algorithms that simplify the process of controlling nonlinear dynamic technologies without losing its quality. The development of algorithms for such real technologies is performed using passive experiments. The algorithm of computer-information management of non-linear dynamic technology of gas regeneration from solutions of the technology of production of calcined soda by the ammoniac method was developed in order to saturate the purified brine with the obtaining of the ammonized brine of a given quality, which essentially differs by the simplicity of implementation and high speed, has similar properties to the properties of optimal algorithms, and has the ability, with constant correction of models, to adapt to the properties of nonlinear dynamic ones ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ISSN 2079-5459 (print) ISSN 2413 СЕРІЯ "НОВІ РІШЕННЯ В СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ" ВІСНИК НТУ "ХПІ" № 45 (1321) 119 © А. М. ПЕРЕВЕРЗЄВА, А. О. БОБУХ, 2018 technologies. In addition, the algorithm developed reduces the cost of the original product, greatly simplifies and improves the process of computer-information management with nonlinear dynamic technologies with the help of modern multifunctional, highperformance, multichannel, high-speed and reliable microprocessor controllers with special programs.
doi:10.20998/2413-4295.2018.45.16 fatcat:36j6u6ctxbat3kappacmuhmgrm