Halk Anlatılarında Hayat Hikâyesi Unsuru

Süheyla SARITAŞ
2009 Journal of Turkish Research Institute  
ÖZ Halk biliminin en önemli bölümünü, sözlü gelenekte üretilen halk anlatıları olu turmaktadır. Halk anlatıları sadece üretildikleri toplumların sosyo-kültürel yapılarından izler ta ımakla kalmazlar; aynı zamanda onları üretenlerin duygu, dü ünce ve dünya görü lerini de yansıtırlar. Bu makalede halk anlatılarında anlatıcıların hayat hikâyesi unsuru çe itli açılardan ele alınacaktır. Özellikle halk anlatılarında biyografik ba lam konusu üzerinde durularak bu konuyla ilgili dünyada ve ülkemizde
more » ... yada ve ülkemizde yapılmı çe itli çalı malardan örnekler sunulacaktır. Anahtar Sözcükler: halk anlatıları, anlatıcı, anlatı, biyografik ba lam, dünya görü ü ABSTRACT The most important aspect of folklore is constituted by folk narratives brought out by oral tradition. Folk narratives not only posses traces of socio-cultural structure of a society but also reflect emotions, thoughts, and lifestyles of people that brought them out into existence in that society. This article discusses the life story of narrator as a context in folk narratives from different perspectives. More specifically, the article focuses on the issue of autobiographical context in folk narratives and presents exemplary studies done in the world and Turkey accordingly.
doi:10.14222/turkiyat943 fatcat:dre7zxzwtjfepl236wnf24a7ie