DIE PERSEPSIES EN ROL VAN MAATSKAPLIKE WERKERS TEN OPSIGTE VAN MENSEHANDEL

Yolanda Mynhardt, Herman Strydom
2014 Social Work/Maatskaplike Werk  
INLEIDING Maatskaplike werkers behoort 'n belangrike rol te speel in dienslewering aan slagoffers van mensehandel en om hulle in aanraking te bring met die nodige hulpbronne. In hierdie ondersoek is die kennis en persepsies van maatskaplike werkers van verskillende organisasies ingewin ten einde vas te stel wat maatskaplike werkers se persepsies oor mensehandel is en wat hulle as hul rol in die bekamping van mensehandel beskou. In hierdie verkennende studie word die probleemstelling eerstens
more » ... telling eerstens aangebied, waarna die navorsingsvrae, doelstelling en doelwitte ter sprake kom. Die benutte navorsingsmetodologie binne die kwalitatiewe paradigma word hierna bespreek voordat die bevindinge aangebied word. Die bevindinge word in 'n aantal temas en sub-temas verwoord, waarna die bespreking van die bevindinge, die aanbevelings en 'n samevatting ter sprake kom. PROBLEEMSTELLING Mensehandel word beskou as die vinnig uitbreidende kriminele bedryf in die wêreld en genereer 'n jaarlikse profyt van tot 7 biljoen dollar wat die handeldryf met mense 'n winsgewende bedryf maak (International Rescue Committee, 2003:1; Joshi, 2002:18; Lima, 2007:7). Jaarliks word ten minste 4 miljoen mense die slagoffers van mensehandel, oor of binne nasionale grense, wat met die grootste onmenslikheid behandel word (Joshi, 2002:18). Mensehandel vind nie net oor landsgrense plaas nie, maar ook binne een land van landelike na stedelike gebiede (International Organization for Migration, 2009a:2). Die getalle in mensehandel is egter net skattings, wat meebring dat die ware voorkoms van mensehandel onbekend bly (Loretz, 2004:1). Die werklike omvang van mensehandel is onseker, juis omdat dit hoofsaaklik ondergronds bedryf word. Mensehandel het sy ontstaan gehad as gevolg van die veranderinge wat globalisering gebring het. Die ontwikkeling van industrialisering het drastiese veranderinge in mense se lewens tot gevolg gehad (Joshi, 2002:19). Die geskiedenis dui op talle voorbeelde van samelewings waar slawerny en uitbuiting van mense as aanvaarbaar beskou is, en gewoonlik was dit vroue en kinders wat onderworpe was aan mensehandel en spesifiek om as prostitute te werk (Loretz, 2004:9). Die geskiedenis van mensehandel dateer uit die Romeinse era toe slawe op plantasies gewerk het, en tydens die vestiging van die Verenigde State van Amerika (Michael, 2000:5). Hierdie ondergrondse industrie, met sy komplekse netwerke, wat spesifiek voortgedryf word deur sosiale, ekonomiese, kulturele, politieke en globaliseringsfaktore, is nog nie voldoende deur huidige navorsing ondersoek. Daar bestaan dus 'n groot leemte ten opsigte van kennis hieroor betref. Meer publikasies behoort die lig te sien oor die toenemende nasionale en
doi:10.15270/49-1-74 fatcat:gtot4gsonvckxgvmyoscpgc2ly