Rynek finansowy jako dobro wspólne

Tomasz Nieborak
2017 Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny  
Dynamika obecnych czasów oddziałuje na wszystkie aspekty życia współczesnego człowieka. I choć zmiany są wpisane w proces ewolucji ludzkości, to jednak ostatnie dziesięciolecia za sprawą globalizacji i towarzyszącego jej rozwoju technologicznego uznać należy za wyjątkowe. Wyjątkowość ta przejawia się między innymi we wzrastającej roli nowych form komunikacji, ilości danych, do których analizy każdego dnia zmuszany jest przeciętny człowiek, a także -co istotne z punktu widzenia niniejszego
more » ... a niniejszego opracowania -finansjalizacji życia codziennego, którą określić można jako proces przenikania sfery ekonomicznej do sfery realnej 1 . Odnieść można bowiem wrażenie, że aktywność współczesnego człowieka, mieszkającego przykładowo w Europie, jest w głównej mierze skoncentrowana na pozyskiwaniu pieniądza, wykorzystywanego do zakupu (niekiedy na kredyt) kolejnych dóbr konsumpcyjnych, co niesie za sobą konieczność ich utrzymania. Czasami ów proces wydaje się nie mieć końca, a istotną rolę odgrywają w nim rynki finansowe oddziałujące zarówno w wymiarze krajowym, jak i samorządowym 2 , które -jak słusznie zauważa się w literaturze -przyczyniły się do kryzysu wartości i kryzysu zaufania, przy czym zwłaszcza ten ostatni doprowadził do osłabienia twórczego myślenia i zrodził obawy o przyszłość, a w dłuższej perspektywie godzi w godność człowieka 3 . Pozytywnym efektem przytaczanych wydarzeń jest dyskurs dotyczący wielu problemów, w tym roli państwa w gospodarce 4 , ale także i konieczności redefinicji postrzegania człowieka jako elementu systemu gospodarczego oraz spojrzenia na niego przez pryzmat realistycznej perspektywy antropologicznej. Człowiek w owym ujęciu powinien być postrzegany zarówno w wymiarze egocentrycznym, jak i relacyjnym, a więc być skierowany na siebie, 1 M. Wrzesiński, Finansjalizacja gospodarki -fakty czy mity?, w: K. Ostaszewski, E. Kosycarz (red.), Rozwój nauki o finansach. Stan obecny i pożądane kierunki jego ewolucji, Warszawa 2010, s. 293-305. 2 Zob. np. P. Zawadzka, Instrumenty finansowe w gospodarce gminy, Warszawa 2015, passim. Zob. także T. Nieborak, S. Huczek, Instrumenty pochodne w działalności samorządu terytorialnego -podstawowe zagadnienia, "Finanse Komunalne" 2004, nr 12, s. 2-13. 3 P. H. Dembinski, S. Beretta, Kryzys ekonomiczny i kryzys wartości, Kraków 2014, s. 107-113. 4 M. Ratajczak, Spór o rolę państwa w gospodarce, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 79, 2017, z. 1, s. 5-23.
doi:10.14746/rpeis.2017.79.3.13 fatcat:nzlehv4a2ze4dobh626uotvxra