ESSENTIAL CHARACTERISTICS OF PREPARATION OF A FUTURE TEACHER OF THE HUMANITIES SPECIALTY FOR THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES

H. Kozhukhova
2020 Pedagogy of the formation of a creative person in higher and secondary schools  
Х. В. Кожухова вчитель КЗО «Навчально-виховний комплекс № 144 Спеціалізованої школи з поглибленим вивченням івриту, історії єврейського народу, єврейських традицій» Дніпровської міської ради, аспірант кафедри педагогіки і психології Університету імені Альфреда Нобеля СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ДО ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ Освіта переходить на новий етап розвитку, на якому вимагається введення вивчення цифрових технологій як
more » ... нологій як обов'язкової програми підготовки майбутніх учителів, що, своєю чергою, неможливе без сприятливих педагогічно-психологічних умов. Головною причиною цього стала інформатизація освіти, в яку входить багаторівневий процес, що висуває певні вимоги до компетентності самих педагогів у сфері цифрових технологій, програм викладання, засобів цифрових технологій та учнів. Сучасність вимагає зміни освітніх систем і створення конкурентного освітнього середовища для навчання і підготовки вчителів, які зможуть активно використати сучасні технології у своїй діяльності. Нами було виявлено, що ключовим етапом у цьому напрямі є створення цілісної системи, яка б спиралася на системний підхід в організації учбового процесу. Під час дослідження нами було розглянуто поняття моделі і системи, яка відображає або відтворює наявні структури, склад, зміст і організацію навчання фахівців, яка забезпечує їх реалізацію. Саме створення моделі системи дасть змогу передбачити її поведінку у визначеному діапазоні умов. Неможливо говорити про введення певної системи без поняття готовності до її впровадження. У педагогічній літературі поняття готовності має теоретичний і практичний зміст. Це поняття є базовим у нашому питанні, тому нами була здійснена порівняльна характеристика поглядів на неї авторів, які займаються дослідженням зазначеного питання. У процесі дослідження було виявлено, що ці терміни ґрунтуються на питаннях психології, оскільки в центрі стоїть людина з її особовими характеристиками, можливостями, які і є основою її успішності у сфері подальшої роботи. Так само важливим аспектом готовності в різних її проявах є мотивація, уміння і навички, установка на діяльність, властивості особи майбутнього педагога, розширення і поглиблення знань, задоволеність працею. Саме вони закладають передумови ефективної і творчої діяльності і реалізації внутрішнього потенціалу майбутнього педагога. Визначним і важливим моментом нашої роботи, який робить її питання актуальними у світогляді сучасної освіти, є висвітлення підготовки вчителів до використання цифрових технологій саме гуманітарних дисциплін, бо вчителі саме цього напряму є рушійним фактором у процесі інформатизації освіти та життя суспільства загалом. Ключові слова: готовність, цифрові технології, система, вчитель, системний підхід, гуманітарні дисципліни.
doi:10.32840/1992-5786.2020.68-1.13 fatcat:ivvlsotxvzct3dd6u56l7vhknm