Šume i društvo Slavonske vojne krajine

Mislav Radošević
2019 Scrinia Slavonica  
Habsburška Monarhija je nakon mira u Srijemskim Karlovcima 1699. godine proširila svoju vlast na teritorij između rijeka Drave, Save i Dunava, koji je u 18. stoljeću uređen i podijeljen na civilni i vojni dio, poznate pod nazivima "civilna Slavonija" (Kraljevstvo Slavonije), koja je bila pod feudalno-kraljevskom upravom, i "vojna Slavonija" (Slavonska vojna krajina/granica), koja se nalazila pod vojnom i direktnom carskom upravom. Slavonska vojna krajina, koja se protezala Posavinom duž lijeve
more » ... savinom duž lijeve obale rijeke Save te graničila sa Osmanskim Carstvom prema jugu, bila je bogata aluvijalnim, poplavnim šumama, koje su stavljene pod direktnu carsku zaštitu i nadzor. U svrhu boljeg nadzora i upravljanja šumskim resursima, habsburška administracija je donosila razne uredbe i regulacije tijekom 18. i 19. stoljeća, koje su ostale na snazi, uz veće ili manje izmjene, do industrijalizacije i razvojačenja te ukidanja vojnokrajiškog sustava u drugoj polovici 19. stoljeća. Ovo istraživanje se fokusira na utjecaj i učinak tih regulacija i carskih uredbi na odnos između vojnih autoriteta, lokalnog stanovništva i njihovog okoliša u dijelu Slavonske vojne krajine koji se nalazio pod upravom 7. (Brodske) graničarske pukovnije. Osim odnosa, ovo istraživanje daje također analizu mnogih okolišnih i društvenih promjena i njihovih raznih faza razvoja, opisanih kroz povijesne izvore različitih provenijencija nastalih između sredine 18. i sredine 19. stoljeća.
doi:10.22586/ss.19(2019).1.4 fatcat:iuhkj2mnsnhcjdusyl77urdjwi