PERlTONEALDIALYSIS OF TWO DOGS WlTH EXPERlMENTALLY INDUCED UREMIA

TURGUT Kürşat ;DİKER
1987 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi  
Eksperimental üremi oluşturulan iki köpekte periton diyalizl Özet: Sağlıklı üç adet köpekte, üreterleri ligatüre edilerek üremi oluşturuldu. Köpek 1 kontrololarak kullanıldı ve diyali<: uyguümmadı. Ölene kadar beklenildi. Diğer iki kiipekte Stylet-kateteri kullanarak akut böbrek .yetmediği için alternatif bir tedavi olan periton diyali<:i u)'gulandı. Denqden önce hayvanların tam klinik, hematolojik muayeneleri ve serum üre nitrojen, kreatinin, klor, potasyum ve sodyum değerleri saptandı.
more » ... ri saptandı. Yukarıdaki muayeneler ve ölçümler köpek l' de deneysel operasyondan sonra 6, 24, 30, 48 ve 54. saatlerde yapıldı ve köpek 60. saatte öldü. Köpek 2 ve 3' te periton diyali<:i ile tedavi operasyondan 48 saat sonra başlatıldı. Köpeklerde üremi, yüksek kreoltinin konsantrasyonu, hipokloremi, hiperkalemi ve hiponatremi tesbit edildi. Köpekler dehidrasyon, depresyon, anoreksi ve hareket güçlüğü semptomları gö'steriyorlardı. Diyali<: köpek 2' de 15 senas, köpek 3' te 20 seans u.ygulandı. Peritoneal diyali<: süresince kaıı ve peritoneal diya<:ilat örnekleri 5, 10, 15 ve 20. diyali<: seans-[arında alındı. Periton diyali<:i sonunda her iki köpek canlı ve hareketliydi. Köpek 2'de kreatinin ve BUX konsantra~yonları normalden çok a<:yiiksek olmasına karşın, köpek 3'te kanın kimyasal ve elektrolit değerleri normaldi. Suınınary: Uremia was peiformed ligaturing the both ureters in three healthy dogs. One dog (Dog 1) was used as control, and dialysis was not applied. He was kept till he died. In the other two dogs (Dog 2 and Dog 3), peritoneal dialysis were used as an altemative treatment for acute renal failure using Stylet-Catheter. Before the experimentations, complate clinical examination, hemogram and serum urea nitrogen, serum creatinin, serum chloride, serum potassium and serum sodium concentrations were peiformed. In Dog 1, above examinations and measurements were detected at 6, 24, 30, 48 and 54 hOUfS and he died at 60 hours after surgical operation. In the Dog 2 and Dog 3, therapy with peritoneal dialysis was started at 48 hours af ter surgical operation. In these dogs were at this point ,.!letected uremia, hypercreatiniıı concentrations in blood, hypochloremia, Iryperkalemia and hyponatremia. The dogs were dehydrated and showed CNS depression, a1lOrexia, inaeasing reluctance to walk. Dialysis was done for 15 times in Dog 2 and 20 times in Dog 3. During the peritoneal dialysis, blood samples and perıtoneal dia()'sate samples were collected at the time of 5, ıo, 15 and 20 dialysis. At the md of the peritoneal dialysis, botlı dogs became alert and stood. Whereas aeatinin and B UN concentrations were slightlyhigher than the normal values in Dog 2, blood clıemistryand electrolyte values were normal in Dog 3.
doi:10.1501/vetfak_0000001107 fatcat:vtmyx3vewjhefkqz6p26ih6yty